سلام برای انجام پروژه ای علمی نیازمند فردی با تخصص الگوریتم اتوماتای سلولی هستیم -
بیشتر هدف داوری و اصلاح خطاهای موجود است