میخوام وقتی Ctrl+J میزنم بتونم از یک ماکروی متنی تعریف شده توسط خودم استفاده کنم.کجا تعریف کنم؟
همه قسمتهای Tools>Options رو نگاه کردم چیزی پیدا نکردم.