برنامه ای که مجموع اعداد مضرب ۵ کوچکتر از ۱۰۰ را محاسبه و چاپ کند.