پس از تشخیص ابتلا به سرطان پروستات، آزمایش هایی انجام می شوند تا گسترش سلول های سرطانی درون پروستات یا به دیگر اندام های بدن بررسی شود. سرطان به سه روش می تواند در بدن انتشار یابد. سرطان می تواند از محلی که شروع شده به دیگر نواحی بدن انتشار یابد.

گروه های نمره گلیسون و مقدار PSA جهت تعیین سطح سرطان به کار گرفته می شوند. سطوح سرطان پروستات به شرح زیر هستند:
استیج1 (I)
استیج 2 (II)
استیج 3 (III)
استیج 4 (IV)

سرطان پروستات استیج 1 (I)

در این مرحله سرطان فقط در پروستات یافت شده و در معاینه دیجیتال مقعد قابل تشخیص نیست. این مرحله از سرطان هنگامی یافت می شود که به دلیل افزایش سطح PSA به وسیله یک سوزن از پروستات نمونه برداری شده و یا در حین جراحی با اهداف دیگر از پروستات نمونه برداری می شود. در این مرحله سطح PSA کمتر از 10 بوده و گروه درجه گلیسون 1 می باشد. علاوه بر این موارد، امکان دارد سرطان در حین معاینه دیجیتال مقعد در نیمی از پروستات یا بخشی از آن احساس شود.

سرطان پروستات استیج 2 (II)

در سطح 2 سرطان نسبت به سطح 1 پیشرفت کرده اما به بیرون از پروستات انتشار نیافته است. سطح 2 خود به 3 مرحله تقسیم می شود.

مرحله اول سطح 2

سرطان فقط در پروستات یافت شده و تنها نیم یا مقدار کمتری از پروستات را درگیر کرده است. سطح PSA بین 10 و 20 قرار داشته و گروه درجه گلیسون 1 است. همچنین، امکان دارد سرطان در هر دو نیمه پروستات یافت شود.

مرحله دوم سطح 2

سرطان فقط در پروستات یافت شده و یک یا هر دو نیمه پروستات را به خود درگیر کرده است. سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات کمتر از 20 و گروه درجه گلیسون 2 می باشد.

مرحله سوم سطح 2

سرطان فقط در پروستات یافت شده و یک یا هر دو نیمه پروستات را به خود درگیر کرده است. سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات کمتر از 20 و گروه درجه گلیسون 3 یا 4 است.

سرطان پروستات استیج 3 (III)

سطح 3 به سه مرحله تقسیم می شود.

مرحله اول سطح 3

سرطان فقط در پروستات یافت شده و یک یا هر دو نیمه پروستات را به خود درگیر کرده است. سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات حداقل 20 و گروه درجه گلیسون 1، 2، 3 یا 4 می باشد.
مرحله دوم سطح 3

سرطان از پروستات به غدد وزیکول سمینال یا بافت ها و اندام های مجاور انتشار یافته که از جمله آن ها می توان به مقعد، مثانه و دیواره لگن اشاره کرد. گروه درجه گلیسون 1، 2، 3 یا 4 بوده و سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات می تواند هر مقداری باشد.

مرحله دوم سطح 2

سرطان در یک یا هر دو نیمه پروستات یافت شده و امکان دارد به غدد وزیکول سمینال یا بافت ها و اندام های مجاور انتشار یافته باشد. از جمله این موارد می توان به مقعد، مثانه و دیواره لگن اشاره کرد. گروه درجه گلیسون 1، 2، 3 یا 4 بوده و سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات می تواند هر مقداری باشد.

سرطان پروستات استیج 4 (IV)

سطح 4 سرطان پروستات به دو مرحله تقسیم می شود.

مرحله اول سطح 4

سرطان در یک یا هر دو نیمه پروستات یافت شده و امکان دارد به غدد وزیکول سمینال یا بافت ها و اندام های مجاور انتشار یافته باشد. از جمله این موارد می توان به مقعد، مثانه و دیواره لگن اشاره کرد. سرطان به گره های لنفی مجاور انتشار یافته است. گروه درجه گلیسون 1، 2، 3، 4 یا 5 بوده و سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات می تواند هر مقداری باشد.

مرحله دوم سطح 4

سرطان به دیگر بخش های بدن از جمله استخوان ها و گره های لنفی دور انتشار یافته است.

دکتر حسین کرمی متخصص سرطان پروستات

منبع:
https://drprostat.ir