سلام برنامه ای میخاستم تا قطر اصلی ماتریس رو ضرب کنه بدون اینکه از دستورا آماده متلب استفاده بشه ممنون