نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: پیغم خطای Transition into COM context

 1. #1

  Question پیغم خطای Transition into COM context

  سلام

  یه برنامه دارم که توی یک ListBox تعداد 300 آدرس فایل Excel دارم و میخام یکی یکی آدرسا رو بخونم و باز کنم فایل ها رو، بعدش که تغییرات لازم رو دادم اون فایل رو Save کنم و برم سراغ فایل بعدی تا آخر لیستی که از ListBox دارم، مشکل اینجاست که آخراش Error زیر رو میده کسی میدونه باید چکار کنم.

  Transition into COM context 0x13c74a8 for this RuntimeCallableWrapper failed with the following error: System call failed. (Exception from HRESULT: 0x80010100 (RPC_E_SYS_CALL_FAILED)). This is typically because the COM context 0x13c74a8 where this RuntimeCallableWrapper was created has been disconnected or it is busy doing something else. Releasing the interfaces from the current COM context (COM context 0x13c73f0). This may cause corruption or data loss. To avoid this problem, please ensure that all COM contexts/apartments/threads stay alive and are available for context transition, until the application is completely done with the RuntimeCallableWrappers that represents COM components that live inside them.

 2. #2
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  تیر 1391
  پست
  1,023

  نقل قول: پیغم خطای Transition into COM context

  نقل قول نوشته شده توسط boveiryghasem مشاهده تاپیک
  سلام

  یه برنامه دارم که توی یک ListBox تعداد 300 آدرس فایل Excel دارم و میخام یکی یکی آدرسا رو بخونم و باز کنم فایل ها رو، بعدش که تغییرات لازم رو دادم اون فایل رو Save کنم و برم سراغ فایل بعدی تا آخر لیستی که از ListBox دارم، مشکل اینجاست که آخراش Error زیر رو میده کسی میدونه باید چکار کنم.

  Transition into COM context 0x13c74a8 for this RuntimeCallableWrapper failed with the following error: System call failed. (Exception from HRESULT: 0x80010100 (RPC_E_SYS_CALL_FAILED)). This is typically because the COM context 0x13c74a8 where this RuntimeCallableWrapper was created has been disconnected or it is busy doing something else. Releasing the interfaces from the current COM context (COM context 0x13c73f0). This may cause corruption or data loss. To avoid this problem, please ensure that all COM contexts/apartments/threads stay alive and are available for context transition, until the application is completely done with the RuntimeCallableWrappers that represents COM components that live inside them.
  اشیاء مدیریت شده داخل NET. که داخل متغیر هاتون دارید وقتی دیگه بهشون دسترسی نداشته باشید، توسط GC داخل NET. بصورت خودکار آزاد میشن، ولی اشیاء COM (ActiveX) که شما در برنامه تون استفاده می کنید مثل Workbook و Worksheet و سایر اشیاء ای که از اون Microsoft.Office.Interop.Excel بیرون می کشید رو باید قبل از رها کردن و سپردن دست GC به روش مناسب اشیاء COM آزاد کنید، وگرنه GC نمیتونه اون آزاد سازی بخش COM رو انجام بده، چون بهش مربوط نیست.

  ابتدای کدتون System.Runtime.InteropServices رو Imports کنید و آخر کدتون هر چی شیء از Microsoft.Office.Interop.Excel مثل Workbook و Worksheet و Application دارید اگه اسم متغیرش varname باشه :
  • اول با Marshal.ReleaseComObject(varname) آزاد کنید.
  • دوم با varname = Nothing خالی کنید.

  قبل از اینکه اینجور متغیر ها رو رها کنید یا مقدار دیگری داخل متغیرش قرار بدید باید حتما مقدار قبلی با اون دو تا مرحله آزاد بشه. دقت کنید که این وسط موردی رو جا نندازید.

 3. #3

  نقل قول: پیغم خطای Transition into COM context

  ممنون از توضیحاتتون.

  کدم رو میزارم اگه چکش کنید ممنون میشم سادس چیز خاصی نداره :

    Private Sub btn_Report_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_MciReport.Click
  Try
  Dim FileCount As Integer = 1
  Dim AllVillageName As New List(Of String)
  Dim fileName As String = ""
  Dim objExcel1 As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
  Dim objWorkBook1 As Workbook
  Dim objWorkSheet1, objWorkSheet2 As Worksheet
  For i = 0 To lst_FilesEdit.Items.Count - 1


  fileName = ""
  objWorkBook1 = objExcel1.Workbooks.Open(lst_FilesEdit.Items.Item( i))
  objWorkBook1 = objExcel1.Workbooks(1)
  objWorkSheet2 = objWorkBook1.Worksheets("Measurments")


  Select Case True
  Case rdb_Co_1.Checked
  objWorkSheet1 = objWorkBook1.Worksheets("Co_1")
  objWorkSheet2.Name = "Measurements_Co_1"
  Case rdb_Co_1.Checked
  objWorkSheet1 = objWorkBook1.Worksheets("Co_2")
  objWorkSheet2.Name = "Measurements_Co_2"
  End Select


  objExcel1.Visible = True
  objExcel1.DisplayAlerts = False


  'Delete Merg Cells in Row 1
  objWorkSheet1.Rows(1).Delete()


  'Insert Column for Perf DB
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()


  'Add Name for new Columns
  objWorkSheet1.Cells(1, 1).Value = "persian_year"
  objWorkSheet1.Cells(1, 2).value = "quarter"
  objWorkSheet1.Cells(1, 3).value = "received_date"
  objWorkSheet1.Cells(1, 4).value = "persian_village"
  objWorkSheet1.Cells(1, 5).value = "english_village"


  'Fill Some new column
  objWorkSheet1.Cells(2, 1).Value = cmBox_PersianYear.SelectedItem
  objWorkSheet1.Cells(2, 2).value = cmBox_Quarters.SelectedItem
  objWorkSheet1.Cells(2, 3).value = txt_Received_Date.Text


  'Copy Paste as value for afew changes
  objWorkSheet1.Range("A1", "AG2").Select()
  objWorkSheet1.Range("A1", "AG2").Copy()
  objWorkSheet1.Range("A1").PasteSpecial(XlPasteType .xlPasteValuesAndNumberFormats, XlPasteSpecialOperation.xlPasteSpecialOperationNon e)
  'remove third row that using formulas
  objWorkSheet1.Rows(3).Delete()


  'Replace = char for DB
  objWorkSheet1.Range("A1", "AG1").Select()
  objWorkSheet1.Range("A1", "AG1").Replace(What:="=", Replacement:="e", MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
  objWorkSheet1.Cells(1, 6) = "Province"
  objWorkSheet1.Cells(1, 7).Value = "Village Name"
  objWorkSheet1.Cells(1, 8).Value = "distance (KM)"
  Select Case True
  Case rdb_Co_1.Checked
  objWorkSheet1.Cells(1, 9).Value = "cover for Co_1 (KM)"
  objWorkSheet1.Cells(1, 10).Value = "Co_1 cover (%)"
  Case rdb_Co_2.Checked
  objWorkSheet1.Cells(1, 9).Value = "cover for Co_2 (KM)"
  objWorkSheet1.Cells(1, 10).Value = "Co_2 cover (%)"
  End Select


  'Clean the Village Name
  Dim VillageName As String = ""
  VillageName = Strings.Right(Regex.Replace(objWorkSheet1.Cells(2, 7).Value.ToString, ", ", ""), Strings.Len(Regex.Replace(objWorkSheet1.Cells(2, 7).Value.ToString, ", ", "")) - 1)
  objWorkSheet1.Cells(2, 7).Value = VillageName
  AllVillageName.Add(VillageName)


  '*/*/*/*/*/**/*/*/*/*/*/*/*/* The Second Sheet "Measurments"
  objWorkSheet2.Activate()
  objWorkSheet2.Cells.Select()
  objWorkSheet2.Cells.Copy()
  objWorkSheet2.Range("A1").PasteSpecial(XlPasteType .xlPasteValuesAndNumberFormats, XlPasteSpecialOperation.xlPasteSpecialOperationNon e)


  'Remove the distanced column
  For t = 1 To objWorkSheet2.UsedRange.Columns.Count
  If objWorkSheet2.Cells(3, t).NumberFormat.ToString = "@" Then
  For j = 1 To t - 1
  objWorkSheet2.Columns(1).delete()
  Next
  End If
  Next


  objWorkSheet2.Cells(2, 1).value = "Date_and_time"


  For k = 1 To 5
  If objWorkSheet2.Cells(2, 2).value <> "LAT" Then
  objWorkSheet2.Columns(2).delete()
  Else
  Exit For
  End If
  Next


  'Insert Column for Perf DB
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()


  'Add Name for new Columns
  objWorkSheet2.Cells(2, 1).Value = "persian_year"
  objWorkSheet2.Cells(2, 2).value = "quarter"
  objWorkSheet2.Cells(2, 3).value = "received_date"
  objWorkSheet2.Cells(2, 4).value = "persian_village"
  objWorkSheet2.Cells(2, 5).value = "english_village"


  objWorkSheet2.Rows(1).delete()
  Dim xx As Integer = objWorkSheet2.UsedRange.Rows.Count
  objWorkSheet2.Range("A2:A" & xx).Value = cmBox_PersianYear.SelectedItem
  objWorkSheet2.Range("B2:B" & xx).Value = cmBox_Quarters.SelectedItem
  objWorkSheet2.Range("C2:C" & xx).Value = txt_Received_Date.Text
  objWorkSheet2.Range("D2:D" & xx).Value = VillageName
  'Ready to next excel file
  objWorkBook1.Close(SaveChanges:=True)


  releaseObject(objWorkBook1)
  releaseObject(objWorkSheet1)
  releaseObject(objWorkSheet2)


  GC.Collect()
  GC.WaitForPendingFinalizers()


  ProgressBar1.Value = Math.Round((FileCount / (lst_FilesEdit.Items.Count - 1) * 100), 1)
  Label3.Text = "Please Wait... (" & Math.Round((FileCount / (lst_FilesEdit.Items.Count - 1) * 100), 1) & "%)"
  Label3.Refresh()
  FileCount = FileCount + 1
  'End If
  Next


  'Save Village Name for Duplicate Name
  Dim file As System.IO.StreamWriter
  file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(txt_Path Browse.Text & "\VillageName-" & txt_Received_Date.Text & ".txt", True)
  For ii = 0 To AllVillageName.Count - 1
  file.WriteLine(AllVillageName(ii))
  Next
  file.Close()


  objWorkSheet1 = Nothing
  objWorkSheet2 = Nothing
  objWorkBook1 = Nothing
  objExcel1.Quit()
  objExcel1 = Nothing
  GC.Collect()
  GC.WaitForPendingFinalizers()


  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
  End Try
  End Sub


    Private Sub releaseObject(ByVal obj As Object)
  Try
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject(obj)
  obj = Nothing
  Catch ex As Exception
  obj = Nothing
  Finally
  GC.Collect()
  End Try
  End Sub

 4. #4
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  تیر 1391
  پست
  1,023

  نقل قول: پیغم خطای Transition into COM context

  خوب اول تا یادم نرفته بگم که در Select Case True اولی Case دوم رو از Case rdb_Co_1.Checked به Case rdb_Co_2.Checked تغییر بدید.

  متاسفانه اون releaseObject ای که دارید نمیتونه معادل اون دو تا مرحله دلخواه ما باشه چون پارامتر obj اش رو Nothing هم بکنه صرفا داخل releaseObject ئه Nothing شده و روی پارامتر ارسالی تاثیری نداره.
  یعنی فرضا بعد اون releaseObject(objWorkBook1) که اجرا می کنید objWorkBook1 ئه Nothing نمیشه. برای همین از releaseObject استفاده نمی کنیم.

  از طرف دیگه ما کاری به GC نداریم، نه درخواست Collect کنید و نه WaitForPendingFinalizers. اون GC رو رها کنید کار خودشو بکنه.

  فرمول درصد progressbar رو هم بهتره تغییر بدید، درصد رو درست محاسبه نمی کنه. این کدی که می نویسم با توجه به این مساله مناسبه که شما FileCount رو با 1 شروع کردید، نه صفر :

  ProgressBar1.Value = IIf(lst_FilesEdit.Items.Count = 0, 0, Math.Round(100.0 * FileCount / lst_FilesEdit.Items.Count))
  Label3.Text = "Please Wait... (" & ProgressBar1.Value.ToString() & "%)"
  FileCount = FileCount + 1
  My.Application.DoEvents()

  اگر از صفر شروع می کردیم باید FileCount رو قبل از محاسبه درصد افزایش می دادیم.

  My.Application.DoEvents به هر تغییری که روی فرم دادید، فرضا متن Label ها، رنگ کنترل ها و ... فرصت میده که تغییراتشون رو نشون بدن. label3.Refresh همچین مهلتی رو ایجاد نمی کنه. برای همین label3.Refresh رو نمی نویسم.

  یکی از اون اشیاء COM شما objExcel1 ئه، آزاد کردنش رو از قلم انداختید که مهم ئه :  Private Sub btn_Report_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_MciReport.Click
  Try
  Dim FileCount As Integer = 1
  Dim AllVillageName As New List(Of String)
  Dim fileName As String = ""
  Dim objExcel1 As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
  Dim objWorkBook1 As Workbook
  Dim objWorkSheet1, objWorkSheet2 As Worksheet
  For i = 0 To lst_FilesEdit.Items.Count - 1

  fileName = ""
  objWorkBook1 = objExcel1.Workbooks.Open(lst_FilesEdit.Items.Item( i))
  objWorkBook1 = objExcel1.Workbooks(1)
  objWorkSheet2 = objWorkBook1.Worksheets("Measurments")

  Select Case True
  Case rdb_Co_1.Checked
  objWorkSheet1 = objWorkBook1.Worksheets("Co_1")
  objWorkSheet2.Name = "Measurements_Co_1"
  Case rdb_Co_2.Checked
  objWorkSheet1 = objWorkBook1.Worksheets("Co_2")
  objWorkSheet2.Name = "Measurements_Co_2"
  End Select

  objExcel1.Visible = True
  objExcel1.DisplayAlerts = False

  GoTo HERE
  'Delete Merg Cells in Row 1
  objWorkSheet1.Rows(1).Delete()


  'Insert Column for Perf DB
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet1.Columns(1).Insert()


  'Add Name for new Columns
  objWorkSheet1.Cells(1, 1).Value = "persian_year"
  objWorkSheet1.Cells(1, 2).value = "quarter"
  objWorkSheet1.Cells(1, 3).value = "received_date"
  objWorkSheet1.Cells(1, 4).value = "persian_village"
  objWorkSheet1.Cells(1, 5).value = "english_village"

  'Fill Some new column
  objWorkSheet1.Cells(2, 1).Value = cmBox_PersianYear.SelectedItem
  objWorkSheet1.Cells(2, 2).value = cmBox_Quarters.SelectedItem
  objWorkSheet1.Cells(2, 3).value = txt_Received_Date.Text

  'Copy Paste as value for afew changes
  objWorkSheet1.Range("A1", "AG2").Select()
  objWorkSheet1.Range("A1", "AG2").Copy()
  objWorkSheet1.Range("A1").PasteSpecial(XlPasteType .xlPasteValuesAndNumberFormats, XlPasteSpecialOperation.xlPasteSpecialOperationNon e)

  'remove third row that using formulas
  objWorkSheet1.Rows(3).Delete()

  'Replace = char for DB
  objWorkSheet1.Range("A1", "AG1").Select()
  objWorkSheet1.Range("A1", "AG1").Replace(What:="=", Replacement:="e", MatchCase:=False, SearchFormat:=False)

  objWorkSheet1.Cells(1, 6) = "Province"
  objWorkSheet1.Cells(1, 7).Value = "Village Name"
  objWorkSheet1.Cells(1, 8).Value = "distance (KM)"
  Select Case True
  Case rdb_Co_1.Checked
  objWorkSheet1.Cells(1, 9).Value = "cover for Co_1 (KM)"
  objWorkSheet1.Cells(1, 10).Value = "Co_1 cover (%)"
  Case rdb_Co_2.Checked
  objWorkSheet1.Cells(1, 9).Value = "cover for Co_2 (KM)"
  objWorkSheet1.Cells(1, 10).Value = "Co_2 cover (%)"
  End Select

  'Clean the Village Name
  Dim VillageName As String = ""
  VillageName = Strings.Right(Regex.Replace(objWorkSheet1.Cells(2, 7).Value.ToString, ", ", ""), Strings.Len(Regex.Replace(objWorkSheet1.Cells(2, 7).Value.ToString, ", ", "")) - 1)
  objWorkSheet1.Cells(2, 7).Value = VillageName
  AllVillageName.Add(VillageName)


  '*/*/*/*/*/**/*/*/*/*/*/*/*/* The Second Sheet "Measurments"
  objWorkSheet2.Activate()
  objWorkSheet2.Cells.Select()
  objWorkSheet2.Cells.Copy()
  objWorkSheet2.Range("A1").PasteSpecial(XlPasteType .xlPasteValuesAndNumberFormats, XlPasteSpecialOperation.xlPasteSpecialOperationNon e)


  'Remove the distanced column
  For t = 1 To objWorkSheet2.UsedRange.Columns.Count
  If objWorkSheet2.Cells(3, t).NumberFormat.ToString = "@" Then
  For j = 1 To t - 1
  objWorkSheet2.Columns(1).delete()
  Next
  End If
  Next


  objWorkSheet2.Cells(2, 1).value = "Date_and_time"


  For k = 1 To 5
  If objWorkSheet2.Cells(2, 2).value <> "LAT" Then
  objWorkSheet2.Columns(2).delete()
  Else
  Exit For
  End If
  Next


  'Insert Column for Perf DB
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()
  objWorkSheet2.Columns(1).Insert()


  'Add Name for new Columns
  objWorkSheet2.Cells(2, 1).Value = "persian_year"
  objWorkSheet2.Cells(2, 2).value = "quarter"
  objWorkSheet2.Cells(2, 3).value = "received_date"
  objWorkSheet2.Cells(2, 4).value = "persian_village"
  objWorkSheet2.Cells(2, 5).value = "english_village"


  objWorkSheet2.Rows(1).delete()
  Dim xx As Integer = objWorkSheet2.UsedRange.Rows.Count
  objWorkSheet2.Range("A2:A" & xx).Value = cmBox_PersianYear.SelectedItem
  objWorkSheet2.Range("B2:B" & xx).Value = cmBox_Quarters.SelectedItem
  objWorkSheet2.Range("C2:C" & xx).Value = txt_Received_Date.Text
  objWorkSheet2.Range("D2:D" & xx).Value = VillageName

  'Ready to next excel file
  objWorkBook1.Close(SaveChanges:=True)
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject(objWorkBook1)
  objWorkBook1 = Nothing
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject(objWorkSheet1)
  objWorkSheet1 = Nothing
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject(objWorkSheet2)
  objWorkSheet2 = Nothing

  ProgressBar1.Value = IIf(lst_FilesEdit.Items.Count = 0, 0, Math.Round(100.0 * FileCount / lst_FilesEdit.Items.Count))
  Label3.Text = "Please Wait... (" & ProgressBar1.Value.ToString() & "%)"
  FileCount = FileCount + 1
  My.Application.DoEvents()
  'End If
  Next

  'Save Village Name for Duplicate Name
  Dim file As System.IO.StreamWriter
  file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(txt_Path Browse.Text & "\VillageName-" & txt_Received_Date.Text & ".txt", True)
  For ii = 0 To AllVillageName.Count - 1
  file.WriteLine(AllVillageName(ii))
  Next
  file.Close()

  objExcel1.Quit()
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject(objExcel1)
  objExcel1 = Nothing

  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
  End Try
  End Sub


  اگه دقت کنید من Nothing کردن اون اشیاء objWorkBook1 و objWorkSheet1 و objWorkSheet2 رو داخل حلقه انجام میدم، چون داخل حلقه اشیاء جدید با هر تکرار حلقه ایجاد میشن، بیرون حلقه که دیگه مقادیر قبلی از دست رفتن و فایده نداره.

 5. #5

  نقل قول: پیغم خطای Transition into COM context

  به به عالی و بی هیچ مشکلی برنامه اجرا شد، دستت درد نکنه.

تاپیک های مشابه

 1. سوال: مشکل در transition منو
  نوشته شده توسط ab.ali در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 3
  آخرین پست: شنبه 18 مرداد 1393, 14:10 عصر
 2. سوال: پیغم خطا در اجرا
  نوشته شده توسط mikhak_sefid در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 11
  آخرین پست: شنبه 11 شهریور 1391, 09:34 صبح
 3. پیغم خطا در کار با datalist و stored procedure
  نوشته شده توسط razeghaik1 در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 2
  آخرین پست: جمعه 10 شهریور 1391, 21:27 عصر
 4. پیغم خطای error '80070070' چیست ؟
  نوشته شده توسط shahroozj در بخش Classic ASP
  پاسخ: 5
  آخرین پست: یک شنبه 23 مرداد 1384, 12:43 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •