یه AlertDialog دارم که یه لایه براش طراحی کردم که فقط یه EditText داره می خوام با زدن دکمه تایید محتویات EditText رو بگیرم
کدش رو به این صورت نوشتم اما موقع اجرا کرش میکنه
private void runAlert() {

LayoutInflater aInflater = getActivity().getLayoutInflater();
final View dialogView =aInflater.inflate(R.layout.custom_dialog_mojodi, null);

new AlertDialog.Builder(getActivity())
.setTitle("افزایش موجودی")
.setCancelable(false)
.setView(dialogView )
.setPositiveButton("تایید", new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
final EditText Increase = dialogView.findViewById(R.id.Increase);

Increase = Increase.getText().toString();
Toast.makeText(getActivity(),Increase.getText().to String();, Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

})

.setNegativeButton("نیازی نیست" ,null)
.create()
.show();

}