سلام خدمت کلیه عزیزان
من یک گزارش دارم که با فست ریپورت طراحی شده چند تا تکست باکس داره که در زمان طراحی با استفاده از کانکشی که ایجاد کردم از دیتابیس sql مقدار دهی شده ولی الان از توی وی بی که میخوام بهش کانکت بشم نمیشه خطا میده عکسش میزارم بی زحمت راهنمایی بفرمایید
fast.jpg

vb
vb.jpg

Dim connetionString1 As String
Dim cnn1 As SqlConnection
connetionString1 = "Data Source=" & LoginForm.TextBox1.Text & ";Initial Catalog=" & LoginForm.TextBox2.Text & ";User ID=" & LoginForm.TextBox3.Text & ";Password=" & LoginForm.TextBox4.Text & ""
cnn1 = New SqlConnection(connetionString1)
Dim SqlCommand As New SqlCommand
SqlCommand.Connection = cnn1
SqlCommand.CommandText = "SELECT * from sorat"
Dim DataTable As New DataTable
cnn1.Open()
Dim SqlDataAdapter As New SqlDataAdapter
SqlDataAdapter.SelectCommand = SqlCommand
Dim DataSet As New DataSet
SqlDataAdapter.Fill(DataSet)
' create report instance
Dim Report As New Report
'load the existing report
cnn1.Close()
Report.Load("report\SanadHazine1.frx")
' register the dataset
Report.SetParameterValue("report", cnn1)
Report.RegisterData(DataSet)
' run the report
Report.Show()
' free resources used by report
Report.Dispose()