نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: رویداد موس

 1. #1

  رویداد موس

  سلام
  در نمونه ضمیمه اگر در داخل تکست باکس کلیک کنی اشاره گر موس 100 پیکسل به سمت چپ حرکت میکنه . مثلاً اگر درنزدیکی خط جهت دار تکست باکس کلیک کنی اشاره گر بر روی کمند باتن1 قرار گرفته و باعث انجام رویداد Command1_MouseDown که نتیجه صدور یک پیغام است میشود .
  حال من میخواهم در هرجائی از تکست باکس کلیک کردم اشاره گر موس بر روی کمند باتن قرار بگیره و رویداد Command1_MouseDown را انجام بده
  باتشکر
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 2. #2

  نقل قول: رویداد موس

  نقل قول نوشته شده توسط atf1379 مشاهده تاپیک
  سلام
  در نمونه ضمیمه اگر در داخل تکست باکس کلیک کنی اشاره گر موس 100 پیکسل به سمت چپ حرکت میکنه . مثلاً اگر درنزدیکی خط جهت دار تکست باکس کلیک کنی اشاره گر بر روی کمند باتن1 قرار گرفته و باعث انجام رویداد Command1_MouseDown که نتیجه صدور یک پیغام است میشود .
  حال من میخواهم در هرجائی از تکست باکس کلیک کردم اشاره گر موس بر روی کمند باتن قرار بگیره و رویداد Command1_MouseDown را انجام بده
  باتشکر

  Private Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2
  Private Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4
  Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20
  Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40
  Private Const MOUSEEVENTF_MOVE = &H1
  Private Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000
  Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8
  Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10

  Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32.dll" (ByVal X As Long, ByVal Y As Long) As Long
  Private Declare Function SendMessage Lib "user32.dll" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByRef lParam As Any) As Long
  Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByRef lpRect As RECT) As Long
  Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

  Private Type RECT
  Left As Long
  Top As Long
  Right As Long
  Bottom As Long
  End Type

  Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  MsgBox "Ok"
  End Sub

  Private Sub Text1_Click()
  Dim r As RECT
  GetWindowRect Command1.hwnd, r
  SetCursorPos (r.Left + r.Right) \ 2, (r.Top + r.Bottom) \ 2
  mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0&, 0&, 0, 0
  End Sub