خرید سجاده فرش تشریفاتی به عنوان فرش مخصوص مسجد:

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای تشریفاتی

رنگ فرش سجاده ای: زرشکی
مکان:مسجد سلیمان