سلام
برای خواندن تنظیمات ایمیل از وب کانفیگ از دستور
["Host = ConfigurationManager.AppSettings["host


استفاده می کنم
که این خطا را می دهد
ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: value

در واقع نمی تواند این دستور را اجرا کند
Host = ConfigurationManager.AppSettings["host"],
Port = Convert.ToInt32(ConfigurationManager.AppSettings["port"]), و مقدار نال برمی گرداندمقادیرم در وب کانفیگ یکبار بصورت


<appSettings>
<add key="from" value="***@gmail.com"/>
<add key="port" value="587"/>
<add key ="password" value ="***0"/>
<add key ="enableSsl" value="true"/>
<add key ="host" value ="smtp.gmail.com"/>
</appSettings>


تنظیم کردم و همین خطا را داد
و یکبار هم بصورت
<system.net>
<mailSettings>
--><!--<smtp from="***@gmail.com">
<network host="smtp.gmail.com"
password="****" port="587" userName="****a@gmail.com" enableSsl="true"/>
</smtp>--><!--

</mailSettings>
</system.net>-->

تنظیم کردم باز همم همین خطا را داد