نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی
نام طرح: طرح رضوان رنگ: سبز ابعاد: 60*1.25 مکان: بم
تاریخ نصب: 1397/03/09
نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.
سجاده فرش طرح رضوان را از اینجا ببینید.