سلام
من میخوام محتوای لینک زیر را دریافت کنم تابع اونو هم نوشتم هر لینکی بهش میدم کار میکنه ولی برای yjc.ir کار نمیکنه لطفا راهنمایی کنید اینهم کد نوشته شده
لینک صفحه :
https://www.yjc.ir/fa/news/7286551/پ...-تصاویر
تابع :
function get_web_page( $url )

{$ch = curl_init();
$user_agent='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0';
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION ,1);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent);

curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

curl_setopt ($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,120);

curl_setopt ($ch,CURLOPT_TIMEOUT,120);

curl_setopt ($ch,CURLOPT_MAXREDIRS,10);

curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

$content = curl_exec( $ch );

curl_close( $ch );

// $header['errno'] = $err;

//$header['errmsg'] = $errmsg;

// $header['content'] = $content;

// return $header;

return $content;

}