سلام
من میخوام وقتی دو عنصر لیست را عوض کردم هم لیست اولیه را داشته باشم هم لیستی که عناصرش عوض شده
اومدم اولش لیست را ریختم تو یه لیست دیگه به اسم b ولی بازم نشدa=[1,2,3]
b=a
a[0],a[2]=a[2],a[0]
print(a)
print(b)

اینم خروجی


[3, 2, 1]
[3, 2, 1]