فضای کار کارمندان ، باید به گونه ای چیدمان شود که کاربردی باشد.
قاعدتا چیدمان اتاق یک مهندس با فردی که کارمندی اداری هست متفاوت می باشد.
وجود جایی برای نگه داری مدارک در هر دو اتاق واجب می باشد.
صندلی کارمندی در هر زمینه ای باید حالت ارگونومیکی و استانداردی خودش را حفظ کند.
میز کارمندان اداری میتواند کمی ساده تر باشد
اما برای اتاق مهندسان، کارشناسان ، حسابدارها به دلیل رفت و امد بیشتر و یا برگزاری جلسه باید
چیدمان خاص تر و مدرن تری را داشته باشید.
میتوانید جلوی میز آنها از مبل انتظار یا صندلی اداری کنفرانسی استفاده کنید.
و یا اگر فضای کافی برای چیدمان دارید ، میز کنفرانسی در اتاق بگذارید.
فایل یا کمد مختص فرد خاصی نیست ، چه بسا تمامی افراد بیشترین تایم خود را در محیط کاری خود میگذرانند. پس برای نگه داشتن وسایل ضروری خود داشتن یک فایل اختصاصی مهم است.