بنام خدایادگیری Html به راحتی قسمت 2قبل از شروع کار ابتدا بایست بدانیم HTML
از چه قسمتهای کلی درست شده.تا گیج نشیم در اصطلاح.

HTML Documents

تمام HTML Documents باید با یک نوع اعلامیه شروع شوند: <Doctype html!>


خود HTML با <HTML> آغاز و با <HTML/> پایان میابد.

قسمت قابل مشاهده HTML (منظور برای کاربر)
بین <BODY> </BODY> قرار میگیرد.
HTML Headings

HTML Headings همان عنوان HTML است.
که شامل h1 تا h6

H1 مهمترین آنهاست و سایز بیشتر. هر چه از h1 به سمت h6 میریم اندازه درون آنها کوچکترCapture2.PNG

HTML Paragraphs


HTML Paragraphs با تگ p تعریف میشود. <p> </p>

HTML Links

HTML Links با تگ a تعریف میشود.
مقصد link در ویژگی href مشخص شده است.


HTML Buttons

دکمه های html اند.
دکمه های HTML با برچسب < Buttons> تعریف می شوند:


HTML Lists

HTML Lists با تگ <ul> یا <ol> تعریف میشوند.
Ol قابل شمارش ه ولی ul خیر.

این با کد ul نوشته شده


Capture7.PNG

این با ol نوشته شده

Capture8.PNG


تصویر ی که برای کاربر نشان داده میشود


Capture5.PNG


این تصویر کد ما است

Capture6.PNGلینک این فیلم را در اینجا ببینید:
https://aparat.com/v/YbHcJ


تا جلسه بعد
تشکر