در یک برنامه سمت کلاینت انگولار زمانی که یک اکشن به صورت [Authorize (Roles='admin')] در .net core صدا زده میشود این اکشن فراخوانی نمیشود با اینکه کاربر مورد نظر نقش ادمین را دارد و خطای زیر نشان داده میشود لطفا راهنمایی کنید
Http failure response for http://localhost:44399/api/Account/EditUser: 500 Internal Server Error