سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
بنده میخواستم ببینم چطور میتونم با کوئری از جدول شماره 1 به جدول شماره 2 برسم و مجموع خرید مشتریان را به صورت هفتگی و ماهیانه بدست بیارم ؟ ممنون
ton name date id
10 ali 2020-01-01 1
15 reza 2020-01-06 2
25 ali 2020-01-07 3
10 ali 2020-01-18 4
15 reza 2020-01-19 5
10 ali 2020-01-20 6
10 hasan 2020-03-10 7
25 ali 2020-03-11 8
25 ali 2020-03-12 9
10 reza 2020-03-14 10
دریافت با کوئری
average_month average_week name id
مجموع خرید سالانه تقسیم بر 12 ماه مجموع خرید سالانه تقسیم بر 56 هفته ali 1
مجموع خرید سالانه تقسیم بر 12 ماه مجموع خرید سالانه تقسیم بر 56 هفته reza 2
مجموع خرید سالانه تقسیم بر 12 ماه مجموع خرید سالانه تقسیم بر 56 هفته hasan 3