با سلام می خوام از یک سایت که با جیسون نوشته شده برخی اطلاعات یا نوشته ها را با زدن بعنوان مثال یک تکمه روی یک فایل اکسل یا اکسس
انتقال دهم آیا دوستان کسی هست در این زمینه همکاری کند؟