مقدمه

ظرفیت برشی از یک پیچ، P SB ، که به عنوان نمونه گرفته شده است:
P SB = P SB
نمونه
که در آن:
p SB
مقاومت برشی پیچ استنمونهمنطقه برشی، معمولا به عنوان منطقه تنش کششی گرفته شده است، مگر اینکه این ناحیه را بعنوان یک ناحیه بدون تنش گشتاوری بتوانیم در نظر بگیریم، در این صورت می توان آن را بعنوان ناحیه ساقه در نظر گرفت.

ظرفیت تنش P nom توسط P nom = 0.8 p tb A t درج شده است:
p tb = 0.7 U sb (U استحکام کششی)

جداول زیر مقاومت برشی (در N / میلی متر2 ) پیچ و مهره های استیل ضد زنگ و ظرفیت برشی (در kN) را برای پیچ های قطر M10 تا M24 نشان می دهد.
مقاومت برشی پیچ ها در سوراخ های ترخیص کالا از گمرک

درجه پیچ (BS EN ISO 3506)
کلاس دارایی (BS EN ISO 3506)
مقاومت برشی p sb (N / mm 2 )
A1 ، A2 و A4
50
145
70
311
80
384
ظرفیت برش و تنش پیچ ها در مساله ترخیص کالا از گمرک

اندازه پیچ
کلاس املاک
(BS EN ISO 3506)
ظرفیت برشی(1)
P sb (kN)
ظرفیت تنش
P nom (kN)
M10
50
8.4
9.8
70
18.0
20.9
80
22.3
26.0
M12
50
12.2
14.2
70
26.2
30.3
80
32.4
37.8
M16
50
22.7
26.4
70
48.7
56.5
80
60.3
70.3
M20
50
35.5
41.2
70
76.1
88.2
80
94.1
109.8
M24
50
51.1
59.3
70
109.6
127.1
80
135.6
158.1
M27
50
66.4
77.1
70
142.5
165.3
80
176.3
205.6
M30
50
81.2
94.2
70
174.2
202.0
80
215.5
251.3
M33
50
100.5
116.6
70
215.5
249.9
80
266.6
310.8
M36
50
118.3
137.2
70
253.7
294.2
80
313.8
365.9
M39
50
141.3
164.0
70
303.0
351.4
80
374.9
437.1
(1) منطقه برشینمونهشده است به عنوان منطقه تنش کششی از پیچ گرفته، A تی

توجه: مقادیر ظرفیت برشی باید همراه با بارهای FACTORED استفاده شود. عوامل بار مربوطه را مي توان از BS 5950 استفاده ساختاري از فولاد در ساختمان، بخش 1كد عملي براي بخش هاي نوردي و جوش داده شده به دست آورد.
مطالعه مقالات بیشتر در رابطه با ورق استیل در وبسایت گروه فلز