باسلام
لطفاً در پايتون كد زير را بدهيد :
من يك آرايه يك بعدي دارم كه تعداد عدد در آن ذخيره هستند حالا ميخواهم تمام مقادير داخل آرايه رو با هم مقايسه كنيم يعني خونه اول با تمام خونه ها و بعد خونه دوم با تمام خونه هاي ديگه ي آرايه . اگر مقدار خونه هايي در آرايه با هم مساوي هستند فقط مكان آن خانه هاي آرايه برگرداند و در يك سطر چاپ كند . مثل : 3و4و5و6


يك آرايه دوم هم داريم كه يك سري مقادير در آن فرار دارد حالا ميخواهيم مقدار همين خانه هاي كه در خروجي اول بدست آمد(3و4و5و6) در آرايه دوم چك كنيم اگر مقدارشان برابر بود در خروجي چاپ كند مثلاً 5و4