نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: sql-aspclassci

 1. #1

  Post sql-aspclassci

  سلام من از داخل asp classic قسد دارم به بانکی sql remote وصل بشم و اطلاعات رو نمایش یدم
  موقع فراخوانی حروف فارسی رو ؟؟؟ نمایش میده نباید تنظیمات sql نبایدتغییر نه
  Coallation:SQL_Latin1_General_CP1256_CI_AS
  نمونه کد مورد استفاده

  <%@ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=65001%>
  <% Session.Codepage=65001%>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  Set CnnDB2 = CreateObject("ADODB.Connection")
  CnnDB2.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB; Data Source=1.1.1.1;Database=sb;User ID=sa;password=qaz

  CnnDB2.Open
  set cmd2 = Server.CreateObject("ADODB.Command")

  Cmd2.ActiveConnection = CnnDB2
  sql = "SELECT * FROM [sb].[GAS] "
  set rs22 = CnnDB2.execute(sql)
  if not rs22.eof then
  response.write ("PropertyName="&rs22("PropertyName"))
  end if
  rs22.close
  set rs22=nothing
  خروجی برنامه"
  PropertyName=??
  آخرین ویرایش به وسیله هواشناس : شنبه 25 مرداد 1399 در 07:51 صبح
قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •