سلام دوستان
من چند سریال کی دارم البته مال یک بر نامه و چند دوره می خوام الگوریتم هش شدن این سریال پیدا کنم
چیزایی که در موردش می دونم
هر سریال 348 کارکتره
از 64 کارکتر تشکیل شدن A-Z و a-z و 0-9 و + و = و " " و /
به 5 بخش تقسیم شدن کلیه سریال ها که با اسپیس از هم جدا شدن چهار تا 76 کارکتری و یک یک 38 کارکتری و آخر همه دو تا مساوی == که فکر کنم این مساوی ها جزکد نیست (چون در همه تکراریند) و میشه چارتا 76 و یک 38
میدونم هر کدوم مال یک دوره جدا هستن از یک تاریخ تا یک تاریخ
جنریت دیت سریال رو هم میدونم
فقط الگوریتمش و نمیدونم
از اساتید کسی می تونه کمک کنه؟
DDd+ImKTj22YByZKoUDK/ABp84OGe4aQgRnh6Y4NsFEzsQHuNX6qBcnwwG26xQZcW13Pul4 yDzaO zns6p9UgQ9XTtR6SQ1gWI8UMRTABAkjFQ1Rj7sCaGUw80y9oJ4 PgsbRpyDxSBI/h7lsE6xlhP1zf bfkYeuMMyR3W0K2Tj1sBzstD0Smr9Vf1pUsyvRA6r14fRZw1i1 FmtyTR03FaQ/GUjvtYPanGJP+f A35SJrpvks5JPmWrBUwo+nUif6hdLV0b7y+s6mkTlmwX/e0SPrr+r0p/boJAXefD0CQYLcroQDDm MnSYBpmgxgRATR6aVZ8ci95PqW+b9471tztotw==

از 2020-07-12
تا 2021-01-08
جنریت دیت 2020-07-13T13:35:09


FaZInOaKDlm/wYYA+foj4wdnSHJ15SvfrgDiYtrkkNS5LvmhHb+s/wJTpbU1CsCN+0hA9Zpzrsn3 1EhoGKK9oap3nUrIohRFk889qiO0PxRiLMMmXQ8Hi22XpFnotx fjjv9uUsT1SNw+bHEKXniDKO2e oH6VoES2u2qBkcOQvm7tuS4Jt1rPfkXAafNJoSTEo/r3BtamF/nPt2tU4ZTHKXRFp4BZibDvVtmm UOCfaGPij3fTN9aGIPSK2hjk2vZvbBulBDaoYyKNKeBk4a17Z/+JO6ZBDAq3RBG/yG22bMWsL6iU zJZNAylF1DE21mf4ydNcUsoD4PAtBZO6jAEOkg==

از 2020-07-29
تا 2021-01-08
جنریت دیت 2020-07-30T12:26:34

با تشکر از همه دوستان