نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: خطا در استفاده از Function

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  153

  خطا در استفاده از Function

  با سلام من در یک پروژه از این 3 Function استفاده میکنم و کاملا بی عیب کار میکنه ولی در ویژوال استودیو در قسمت Error List با ارور های در عکس روبرو میشم لطفا در صورت اطلاع راهنمایی بفرمایید.


  در خط دوم این فانکشن زیر Exit Function خط سبز هست

   Private Function DrawPic(ByVal ZoomX As Single, ByVal ZoomY As Single) As Boolean 
  If IsNothing(srcBitmap) Then Exit Function


  If srcHDC.Equals(IntPtr.Zero) Then
  srcHDC = CreateCompatibleDC(IntPtr.Zero)
  HBitmapSrc = srcBitmap.GetHbitmap()
  SelectObject(srcHDC, HBitmapSrc)
  End If


  If desHDC.Equals(IntPtr.Zero) Then
  If IsNothing(Gr) Then
  Gr = Host.CreateGraphics
  End If
  desHDC = Gr.GetHdc()
  SetStretchBltMode(desHDC, 3)
  End If


  Xout = False
  Yout = False


  If Host.Width > srcBitmap.Width * Zfactor Then
  Mrec.X = 0
  Mrec.Width = srcBitmap.Width
  Brec.X = (Host.Width - srcBitmap.Width * Zfactor) / 2
  Brec.Width = srcBitmap.Width * Zfactor


  BitBlt(desHDC, 0, 0, Brec.X, Host.Height, srcHDC, 0, 0, TernaryRasterOperations.BLACKNESS)
  BitBlt(desHDC, Brec.Right, 0, Brec.X, Host.Height, srcHDC, 0, 0, TernaryRasterOperations.BLACKNESS)
  Else
  Mrec.X = Mrec.X + ((Host.Width / oldZfactor - Host.Width / Zfactor) / ((Host.Width + 0.001) / ZoomX))
  Mrec.Width = Host.Width / Zfactor
  Brec.X = 0
  Brec.Width = Host.Width
  End If


  If Host.Height > srcBitmap.Height * Zfactor Then
  Mrec.Y = 0
  Mrec.Height = srcBitmap.Height
  Brec.Y = (Host.Height - srcBitmap.Height * Zfactor) / 2
  Brec.Height = srcBitmap.Height * Zfactor


  BitBlt(desHDC, 0, 0, Host.Width, Brec.Y, srcHDC, 0, 0, TernaryRasterOperations.BLACKNESS)
  BitBlt(desHDC, 0, Brec.Bottom, Host.Width, Brec.Y, srcHDC, 0, 0, TernaryRasterOperations.BLACKNESS)
  Else
  Mrec.Y = Mrec.Y + ((Host.Height / oldZfactor - Host.Height / Zfactor) / ((Host.Height + 0.001) / ZoomY))
  Mrec.Height = Host.Height / Zfactor
  Brec.Y = 0
  Brec.Height = Host.Height
  End If


  oldZfactor = Zfactor
  '-----------------------------------


  If Mrec.Right > srcBitmap.Width Then
  Xout = True
  Mrec.X = (srcBitmap.Width - Mrec.Width)
  End If


  If Mrec.X < 0 Then
  Xout = True
  Mrec.X = 0
  End If


  If Mrec.Bottom > srcBitmap.Height Then
  Yout = True
  Mrec.Y = (srcBitmap.Height - Mrec.Height)
  End If


  If Mrec.Y < 0 Then
  Yout = True
  Mrec.Y = 0
  End If


  StretchBlt(desHDC, Brec.X, Brec.Y, Brec.Width, Brec.Height, _
  srcHDC, Mrec.X, Mrec.Y, Mrec.Width, Mrec.Height, _
  TernaryRasterOperations.SRCCOPY)


  Gr.ReleaseHdc(desHDC)
  desHDC = Nothing
  End Function  در این کد در آخرین خط زیر End Function خط سبز هست

   Public Function Dispose()
  If Not IsNothing(srcBitmap) Then
  srcBitmap.Dispose()
  srcBitmap = Nothing
  End If


  If Not srcHDC.Equals(IntPtr.Zero) Then
  DeleteDC(srcHDC)
  srcHDC = Nothing
  End If


  If Not IsNothing(Gr) Then
  Gr.Dispose()
  Gr = Nothing
  End If


  GC.Collect()
  End Function  در این کد در آخر خط در Returnl.Handle.ToInt64 زیر l خط سبز داره
   Public Function lang_changer_selectable(ByVal lang As String) As Int64 'load the main form's lamguage    Dim l As InputLanguage
  Dim ll As InputLanguageCollection
  Dim a As String
  Try
  ll = InputLanguage.InstalledInputLanguages
  For Each l In ll
  a = Microsoft.VisualBasic.Left(l.LayoutName, 1)


  Select Case lang
  Case "EN"
  If a = "E" Or a = "e" Or a = "u" Or a = "U" Then
  Application.CurrentInputLanguage = l
  Exit For
  End If
  Case "FA"
  If a = "F" Or a = "f" Or a = "P" Or a = "p" Then
  Application.CurrentInputLanguage = l
  Exit For
  End If
  Case "67699721" 'us
  If l.Handle.ToString = lang Then
  Application.CurrentInputLanguage = l
  Exit For
  End If
  Case "69796905" 'fa
  If l.Handle.ToString = lang Then
  Application.CurrentInputLanguage = l
  Exit For
  End If
  End Select
  Next
  FileClose(1)
  Catch ex As Exception
  End Try
  Return l.Handle.ToInt64
  End Function  سپاسگزارم
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله پرستو پارسایی : سه شنبه 25 شهریور 1399 در 13:01 عصر

 2. #2

  نقل قول: خطا در استفاده از Function

  نقل قول نوشته شده توسط پرستو پارسایی مشاهده تاپیک
  با سلام من در یک پروژه از این 3 Function استفاده میکنم و کاملا بی عیب کار میکنه ولی در ویژوال استودیو در قسمت Error List با ارور های در عکس روبرو میشم لطفا در صورت اطلاع راهنمایی بفرمایید.


  در خط دوم این فانکشن زیر Exit Function خط سبز هست

   Private Function DrawPic(ByVal ZoomX As Single, ByVal ZoomY As Single) As Boolean 
  If IsNothing(srcBitmap) Then Exit Function


  If srcHDC.Equals(IntPtr.Zero) Then
  srcHDC = CreateCompatibleDC(IntPtr.Zero)
  HBitmapSrc = srcBitmap.GetHbitmap()
  SelectObject(srcHDC, HBitmapSrc)
  End If


  If desHDC.Equals(IntPtr.Zero) Then
  If IsNothing(Gr) Then
  Gr = Host.CreateGraphics
  End If
  desHDC = Gr.GetHdc()
  SetStretchBltMode(desHDC, 3)
  End If


  Xout = False
  Yout = False


  If Host.Width > srcBitmap.Width * Zfactor Then
  Mrec.X = 0
  Mrec.Width = srcBitmap.Width
  Brec.X = (Host.Width - srcBitmap.Width * Zfactor) / 2
  Brec.Width = srcBitmap.Width * Zfactor


  BitBlt(desHDC, 0, 0, Brec.X, Host.Height, srcHDC, 0, 0, TernaryRasterOperations.BLACKNESS)
  BitBlt(desHDC, Brec.Right, 0, Brec.X, Host.Height, srcHDC, 0, 0, TernaryRasterOperations.BLACKNESS)
  Else
  Mrec.X = Mrec.X + ((Host.Width / oldZfactor - Host.Width / Zfactor) / ((Host.Width + 0.001) / ZoomX))
  Mrec.Width = Host.Width / Zfactor
  Brec.X = 0
  Brec.Width = Host.Width
  End If


  If Host.Height > srcBitmap.Height * Zfactor Then
  Mrec.Y = 0
  Mrec.Height = srcBitmap.Height
  Brec.Y = (Host.Height - srcBitmap.Height * Zfactor) / 2
  Brec.Height = srcBitmap.Height * Zfactor


  BitBlt(desHDC, 0, 0, Host.Width, Brec.Y, srcHDC, 0, 0, TernaryRasterOperations.BLACKNESS)
  BitBlt(desHDC, 0, Brec.Bottom, Host.Width, Brec.Y, srcHDC, 0, 0, TernaryRasterOperations.BLACKNESS)
  Else
  Mrec.Y = Mrec.Y + ((Host.Height / oldZfactor - Host.Height / Zfactor) / ((Host.Height + 0.001) / ZoomY))
  Mrec.Height = Host.Height / Zfactor
  Brec.Y = 0
  Brec.Height = Host.Height
  End If


  oldZfactor = Zfactor
  '-----------------------------------


  If Mrec.Right > srcBitmap.Width Then
  Xout = True
  Mrec.X = (srcBitmap.Width - Mrec.Width)
  End If


  If Mrec.X < 0 Then
  Xout = True
  Mrec.X = 0
  End If


  If Mrec.Bottom > srcBitmap.Height Then
  Yout = True
  Mrec.Y = (srcBitmap.Height - Mrec.Height)
  End If


  If Mrec.Y < 0 Then
  Yout = True
  Mrec.Y = 0
  End If


  StretchBlt(desHDC, Brec.X, Brec.Y, Brec.Width, Brec.Height, _
  srcHDC, Mrec.X, Mrec.Y, Mrec.Width, Mrec.Height, _
  TernaryRasterOperations.SRCCOPY)


  Gr.ReleaseHdc(desHDC)
  desHDC = Nothing
  End Function  در این کد در آخرین خط زیر End Function خط سبز هست

   Public Function Dispose()    If Not IsNothing(srcBitmap) Then
  srcBitmap.Dispose()
  srcBitmap = Nothing
  End If


  If Not srcHDC.Equals(IntPtr.Zero) Then
  DeleteDC(srcHDC)
  srcHDC = Nothing
  End If


  If Not IsNothing(Gr) Then
  Gr.Dispose()
  Gr = Nothing
  End If


  GC.Collect()
  End Function  در این کد در آخر خط در Returnl.Handle.ToInt64 زیر l خط سبز داره
   Public Function lang_changer_selectable(ByVal lang As String) As Int64 'load the main form's lamguage    Dim l As InputLanguage
  Dim ll As InputLanguageCollection
  Dim a As String
  Try
  ll = InputLanguage.InstalledInputLanguages
  For Each l In ll
  a = Microsoft.VisualBasic.Left(l.LayoutName, 1)


  Select Case lang
  Case "EN"
  If a = "E" Or a = "e" Or a = "u" Or a = "U" Then
  Application.CurrentInputLanguage = l
  Exit For
  End If
  Case "FA"
  If a = "F" Or a = "f" Or a = "P" Or a = "p" Then
  Application.CurrentInputLanguage = l
  Exit For
  End If
  Case "67699721" 'us
  If l.Handle.ToString = lang Then
  Application.CurrentInputLanguage = l
  Exit For
  End If
  Case "69796905" 'fa
  If l.Handle.ToString = lang Then
  Application.CurrentInputLanguage = l
  Exit For
  End If
  End Select
  Next
  FileClose(1)
  Catch ex As Exception
  End Try
  Return l.Handle.ToInt64
  End Function  سپاسگزارم
  Function ها بر خلاف Sub ها مقدار بازگشتی دارند و باید مقداری رو Return کنند.
  در زبان ویژوال بیسیک صریحا Return کردن یک عمل اختیاری است و می توانید مقداری رو صریحا Return نکنید تا مقدار پیشفرض اون نوع داده برگردونده بشه.
  اما اینکار توصیه نمیشه حداقل به این دلیل که کامپایلر در این مورد بهتون اخطار میده چون گمان می کنه که شاید اینکار شما عمدی نیست و برگرداندن مقدار را فراموش کرده اید.
  بهتره که بجای اون Exit Function خالی، مقداری رو Return کنید تا مشخص بشه که برگرداندن مقدار رو فراموش نکرده اید و روی مقدار بازگشتی تسلط دارید.

  بر مبنای منطق کامپایلر متغیر l ابتدا در For Each l In ll مقدار دهی شده و پیش از اون مقداری نداره.
  پس اگر مجموعه ll خالی باشه که اونوقت For Each کاری انجام نمیده یا پیش از مقدار دهی l در For Each به دلیلی خطایی در Try پیش بیاد، در Return l.Handle.ToInt64 با l ای روبرو میشه که مقدار اولیه نداره و Nothing ئه. وقتی Nothing باشه دیگه l.Handle وجود نداره و خطا رخ میده.
  برای همین کامپایلر داره اخطار میده که Return l.Handle.ToInt64 رو بدون احتیاط استفاده می کنید و در نظر نمی گیرید که ممکنه l ئه Nothing باشه و در دسترسی به l.Handle خطا رخ بده.
  راه حل های زیادی هست، مثلا می توانید قبل از l.Handle یک شرط If l IsNot Nothing Then اضافه کنید تا صرفا زمانی سراغ l.Handle بره که l مقدار داره.

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  153

  نقل قول: خطا در استفاده از Function

  سپاسگزارم از پاسخ شما طبق توصیه شما مشکل در کد اول و دوم حل شد ولی در مورد l.Handle.ToInt64 موفق نشدم

 4. #4

  نقل قول: خطا در استفاده از Function

  نقل قول نوشته شده توسط پرستو پارسایی مشاهده تاپیک
  سپاسگزارم از پاسخ شما طبق توصیه شما مشکل در کد اول و دوم حل شد ولی در مورد l.Handle.ToInt64 موفق نشدم

  Public Function lang_changer_selectable(ByVal lang As String) As Int64 'load the main form's language
  Dim l As InputLanguage = Nothing
  Dim ll As InputLanguageCollection
  Dim a As String
  .
  .
  .
  FileClose(1)
  Catch ex As Exception
  End Try
  If l IsNot Nothing Then Return l.Handle.ToInt64 Else Return 0
  End Function

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  153

  نقل قول: خطا در استفاده از Function

  سپاسگزارم از پاسخ کامل و آموزنده شما


تاپیک های مشابه

 1. سوال: کار نکردن function و return false هنگام فراخواندن function با OnSubmit
  نوشته شده توسط shayan.nabavi در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 0
  آخرین پست: جمعه 18 تیر 1395, 02:55 صبح
 2. استفاده از sp درون function
  نوشته شده توسط ehsanlionel در بخش T-SQL
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 01 اسفند 1391, 16:41 عصر
 3. حرفه ای: با PHP چطوری میشه یه همچین چیزی ساخت؟ <class:function function=methods>
  نوشته شده توسط paayab در بخش PHP
  پاسخ: 7
  آخرین پست: سه شنبه 18 بهمن 1390, 17:29 عصر
 4. نحوه استفاده از function
  نوشته شده توسط amirtofighi در بخش مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 6
  آخرین پست: دوشنبه 12 بهمن 1388, 16:21 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •