دوستان چطور میتونم برای خوانا تر شدن کد هام متدها رو توسط خط از یکدیگه جدا کنم؟