همونطور که تو عنوان گفتم اول که نصب کردم یه فونتی که خط شکسته بود اورده بود منم برای اینکه عوض شه فونتو پاک کردم ولی کلا دیگه فارسی نمینویسه