میشه یک سایت روی هاست داشت ولی کانکشن استرینگ دیتابیس را به کامپیوتر شخصی داد؟