سلام، دوستان کسی از این ارور SQL سر در میاره
The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_dbo.Dpt_Commodity_dbo.Dpt_Depot_DepotID". The conflict occurred in database "SS_BoAli_Final", table "dbo.Dpt_Depot", column 'ID'.
The statement has been terminated.
زمان ادیت هیچ مشکلی ندارم ولی زمانی که کالن isdelete جدول رو true کنم این ارور رو میده. سه تا کلید خارجی دارم که update همشون رو cascade کردم ولی باز هم نتیجه نداد و همون ارور تکرار میشه.


البته زمانی که isdelete رو true می کنم دوباره update رو فراخونی می کنم
public void UpdateCommodity(Dpt_Commodity editCommodity)
{
_context.Dpt_Commodity.Update(editCommodity);
_context.SaveChanges();
}


public void DeleteCommodity(Dpt_Commodity commodity)
{
commodity.IsDelete = true;
UpdateCommodity(commodity);
}