منیزیم کلراید که با نام Magnesium Chloride شناخته می شود یک ترکیب شیمیایی با فرمول MgCl2.xH2O است.
نام های دیگر این ماده، منیزیم کلرید و کلرور منیزیم است.
این ماده شیمیایی یک نمک قلیایی است که به دو صورت خشک به جرم مولکولی 95.21 g/mol و شش مولکول آب به جرم مولکولی 203.31 g/mol موجود می باشد.

شکل ظاهری منیزیم کلراید کریستال سفید رنگ است.
این ماده در آب قابل حل است.
این ترکیب در حضور گرما، آب تبلور از دست می دهد بنابراین باید در دمای مناسب نگهداری شود.
منیزیم کلرید از خنثی سازی منیزیم هیدروکسید با اسید کلریدیک تهیه می گردد.