نمایش نتایج 1 تا 7 از 7

نام تاپیک: Map کردن کلاس

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار fakhravari
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  بوشهر
  سن
  32
  پست
  7,953

  Map کردن کلاس

  با سلام
  https://vatanbgs.com/Api/GetListProductHomePageSelect?IdCustomer=00000000-0000-0000-0000-000000000000

  با post خروجی ببنید
  من چطوری این در فلاتر بتونم map کنم
  این مپ من کار نمیکند

  class HomePageViewMobileModel {

  List<HomePageViewModel> Type1 = new List<HomePageViewModel>();
  List<HomePageViewModel> Type2 = new List<HomePageViewModel>();
  List<HomePageViewModel> Type3 = new List<HomePageViewModel>();
  List<HomePageViewModel> Type4 = new List<HomePageViewModel>();
  List<HomePageViewModel> Type5 = new List<HomePageViewModel>();


  List<SlideShowViewModel> SlideShow = new List<SlideShowViewModel>();
  HomePageViewMobileModel({
  this.Type1 ,
  this.Type2 ,
  this.Type3 ,
  this.Type4 ,
  this.Type5 ,
  this.SlideShow ,
  });


  factory HomePageViewMobileModel.fromJson(Map<String, dynamic> parsedJson){
  return HomePageViewMobileModel(
  Type1: parsedJson['Type1'],
  Type2: parsedJson['Type2'],
  Type3: parsedJson['Type3'],
  Type4: parsedJson['Type4'],
  Type5: parsedJson['Type5'],
  SlideShow: parsedJson['SlideShow'],
  );
  }


  }


  class SlideShowViewModel
  {
  int Id ;
  String Title ;
  String TitleBtnCick ;
  String AddressUrl ;
  String Image ;
  DateTime CreateDate ;
  bool IsActive ;
  String SlideTypeName ;
  int IdTypeSlider ;
  SlideShowViewModel({
  this.Id ,
  this.Title ,
  this.TitleBtnCick ,
  this.AddressUrl ,
  this.Image,
  this.CreateDate ,
  this.IsActive,
  this.SlideTypeName ,
  this.IdTypeSlider
  });


  factory SlideShowViewModel.fromJson(Map<String, dynamic> parsedJson){
  return SlideShowViewModel(
  Id: parsedJson['Id'],
  Title: parsedJson['Title'],
  TitleBtnCick: parsedJson['TitleBtnCick'],
  AddressUrl: parsedJson['AddressUrl'],
  Image: parsedJson['Image'],
  CreateDate: parsedJson['CreateDate'],
  IsActive: parsedJson['IsActive'],
  SlideTypeName: parsedJson['SlideTypeName'],
  IdTypeSlider: parsedJson['IdTypeSlider'],
  );
  }
  }


  class HomePageViewModel
  {
  int Inventory;
  int MaxSelect;
  String NameFa;
  String NameEn;
  String NameEnSlug;
  String ImageName;
  String Title;
  String Alt;
  int TotalPrice;
  int IdTypeDisplay;
  int ValueDisplay;
  int TotalPriceDisplay;
  int Rating;
  int IdProductHomePageType;
  bool IsNewProduct;
  bool IsAuction;
  bool IsSpecial;
  int IdProduct;
  int IdProductInventory;
  int TedadDarBag;
  String HomePageType;
  HomePageViewModel({
  this.Inventory,
  this.MaxSelect,
  this.NameFa,
  this.NameEn,
  this.NameEnSlug,
  this.ImageName,
  this.Title,
  this.Alt,
  this.TotalPrice,
  this.IdTypeDisplay,
  this.ValueDisplay,
  this.TotalPriceDisplay,
  this.Rating,
  this.IdProductHomePageType,
  this.IsNewProduct,
  this.IsAuction,
  this.IsSpecial,
  this.IdProduct,
  this.IdProductInventory,
  this.TedadDarBag,
  this.HomePageType,
  });


  factory HomePageViewModel.fromJson(Map<String, dynamic> parsedJson){
  return HomePageViewModel(


  Inventory: parsedJson['Inventory'],
  MaxSelect: parsedJson['MaxSelect'],
  NameFa: parsedJson['NameFa'],
  NameEn: parsedJson['NameEn'],
  NameEnSlug: parsedJson['NameEnSlug'],
  ImageName: parsedJson['ImageName'],
  Title: parsedJson['Title'],
  Alt: parsedJson['Alt'],
  TotalPrice: parsedJson['TotalPrice'],
  IdTypeDisplay: parsedJson['IdTypeDisplay'],
  ValueDisplay: parsedJson['ValueDisplay'],
  TotalPriceDisplay: parsedJson['TotalPriceDisplay'],
  Rating: parsedJson['Rating'],
  IdProductHomePageType: parsedJson['IdProductHomePageType'],
  IsNewProduct: parsedJson['IsNewProduct'],
  IsAuction: parsedJson['IsAuction'],
  IsSpecial: parsedJson['IsSpecial'],
  IdProduct: parsedJson['IdProduct'],
  IdProductInventory: parsedJson['IdProductInventory'],
  TedadDarBag: parsedJson['TedadDarBag'],
  HomePageType: parsedJson['HomePageType']
  );
  }


  }
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه
 2. #2
  کاربر دائمی آواتار hharddy
  تاریخ عضویت
  اسفند 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  374

  نقل قول: Map کردن کلاس

  پیشنهاد میکنم کلاس های مدل و جدا کنید از هم اینجوری مدیریتشون آسون تره

  کلاس type:

  class Types { var inventory; int maxSelect; String nameFa; String nameEn; String nameEnSlug; String imageName; String title; String alt; var totalPrice; var idTypeDisplay; var valueDisplay; var totalPriceDisplay; var rating; var idProductHomePageType; bool isNewProduct; bool isAuction; bool isSpecial; var idProduct; var idProductInventory; var tedadDarBag; String homePageType; var idPageType;
  Types( {this.inventory, this.maxSelect, this.nameFa, this.nameEn, this.nameEnSlug, this.imageName, this.title, this.alt, this.totalPrice, this.idTypeDisplay, this.valueDisplay, this.totalPriceDisplay, this.rating, this.idProductHomePageType, this.isNewProduct, this.isAuction, this.isSpecial, this.idProduct, this.idProductInventory, this.tedadDarBag, this.homePageType, this.idPageType});
  Types.fromJson(Map<String, dynamic> json) { inventory = json['Inventory']; maxSelect = json['MaxSelect']; nameFa = json['NameFa']; nameEn = json['NameEn']; nameEnSlug = json['NameEnSlug']; imageName = json['ImageName']; title = json['Title']; alt = json['Alt']; totalPrice = json['TotalPrice']; idTypeDisplay = json['IdTypeDisplay']; valueDisplay = json['ValueDisplay']; totalPriceDisplay = json['TotalPriceDisplay']; rating = json['Rating']; idProductHomePageType = json['IdProductHomePageType']; isNewProduct = json['IsNewProduct']; isAuction = json['IsAuction']; isSpecial = json['IsSpecial']; idProduct = json['IdProduct']; idProductInventory = json['IdProductInventory']; tedadDarBag = json['TedadDarBag']; homePageType = json['HomePageType']; idPageType = json['IdPageType']; }
  Map<String, dynamic> toJson() { final Map<String, dynamic> data = new Map<String, dynamic>(); data['Inventory'] = this.inventory; data['MaxSelect'] = this.maxSelect; data['NameFa'] = this.nameFa; data['NameEn'] = this.nameEn; data['NameEnSlug'] = this.nameEnSlug; data['ImageName'] = this.imageName; data['Title'] = this.title; data['Alt'] = this.alt; data['TotalPrice'] = this.totalPrice; data['IdTypeDisplay'] = this.idTypeDisplay; data['ValueDisplay'] = this.valueDisplay; data['TotalPriceDisplay'] = this.totalPriceDisplay; data['Rating'] = this.rating; data['IdProductHomePageType'] = this.idProductHomePageType; data['IsNewProduct'] = this.isNewProduct; data['IsAuction'] = this.isAuction; data['IsSpecial'] = this.isSpecial; data['IdProduct'] = this.idProduct; data['IdProductInventory'] = this.idProductInventory; data['TedadDarBag'] = this.tedadDarBag; data['HomePageType'] = this.homePageType; data['IdPageType'] = this.idPageType; return data; }}


  کلاس slide:


  class SlideShow { int id; String title; String titleBtnCick; String addressUrl; String image; String createDate; bool isActive; String slideTypeName; int idTypeSlider;
  SlideShow( {this.id, this.title, this.titleBtnCick, this.addressUrl, this.image, this.createDate, this.isActive, this.slideTypeName, this.idTypeSlider});
  SlideShow.fromJson(Map<String, dynamic> json) { id = json['Id']; title = json['Title']; titleBtnCick = json['TitleBtnCick']; addressUrl = json['AddressUrl']; image = json['Image']; createDate = json['CreateDate']; isActive = json['IsActive']; slideTypeName = json['SlideTypeName']; idTypeSlider = json['IdTypeSlider']; }
  Map<String, dynamic> toJson() { final Map<String, dynamic> data = new Map<String, dynamic>(); data['Id'] = this.id; data['Title'] = this.title; data['TitleBtnCick'] = this.titleBtnCick; data['AddressUrl'] = this.addressUrl; data['Image'] = this.image; data['CreateDate'] = this.createDate; data['IsActive'] = this.isActive; data['SlideTypeName'] = this.slideTypeName; data['IdTypeSlider'] = this.idTypeSlider; return data; }}


  کلاس کلی مدل

  class Test{
  List<Types> type1;List<Types> type2;List<SlideShow> slide; Test(this.type1, this.type2, this.slide);}


  و در نهایت متد دریافت اطلاعات:


  Future<Test> Fetch() async{
  var url ="https://vatanbgs.com/Api/GetListProductHomePageSelect";
  http.Response response = await http.post(url,body:
  {'IdCustomer': '00000000-0000-0000-0000-000000000000'}
  );
  if(response.statusCode ==200){
  print("200");
  Iterable temp1 = json.decode(response.body)['Type1'];
  type1 = temp1.map((model)=> Types.fromJson(model)).toList();
  Iterable temp2 = json.decode(response.body)['Type2'];
  type2 = temp2.map((model)=> Types.fromJson(model)).toList();
  Iterable temp3 = json.decode(response.body)['SlideShow'];
  slide = temp3.map((model)=> SlideShow.fromJson(model)).toList();
  var test = Test(type1,type2,slide);
  print(test.type1[0].title);
  return test;
  }else{
  print("400");
  return null;
  }
  }


  از این بهتر هم میتونید بنویسید.

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار fakhravari
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  بوشهر
  سن
  32
  پست
  7,953

  نقل قول: Map کردن کلاس

  ممنون.
  برای کار با فونت سایز در زامارین فرم من از کلمات Small - Mediom استفاده میکردم. معادل اینها در فلاتر چیست؟

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار fakhravari
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  بوشهر
  سن
  32
  پست
  7,953

  نقل قول: Map کردن کلاس

  از این سایت میشه استفاده کرد
  https://javiercbk.github.io/json_to_dart/

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار hharddy
  تاریخ عضویت
  اسفند 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  374

  نقل قول: Map کردن کلاس

  نقل قول نوشته شده توسط fakhravari مشاهده تاپیک
  ممنون.
  برای کار با فونت سایز در زامارین فرم من از کلمات Small - Mediom استفاده میکردم. معادل اینها در فلاتر چیست؟
  تو فلاتر برای تغییر سایز کلمات کلیدی small و ... نداره باید براساس پیکسل کار کنید.
  Text(  'Hello World!',  style: TextStyle(fontSize: 25),), 

 6. #6
  کاربر دائمی آواتار fakhravari
  تاریخ عضویت
  دی 1388
  محل زندگی
  بوشهر
  سن
  32
  پست
  7,953

  نقل قول: Map کردن کلاس

  نقل قول نوشته شده توسط hharddy مشاهده تاپیک
  تو فلاتر برای تغییر سایز کلمات کلیدی small و ... نداره باید براساس پیکسل کار کنید.
  Text(  'Hello World!',  style: TextStyle(fontSize: 25),), 
  در همه گوشی ها پس مشکلی پیش نمیاد؟

 7. #7
  کاربر دائمی آواتار hharddy
  تاریخ عضویت
  اسفند 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  374

  نقل قول: Map کردن کلاس

  نقل قول نوشته شده توسط fakhravari مشاهده تاپیک
  در همه گوشی ها پس مشکلی پیش نمیاد؟
  برای حل مشکل میتونید خودتون تقریبا واحد sp یا dp بسازید. به اینصورت سایز متن و در درصدی از ارتفاع صفحه نمایش گوشی ضرب کنید.

   double unitHeightValue = MediaQuery.of(context).size.height * 0.01; double multiplier = 25;
  return Text(
  'Some Text',
  style: TextStyle(
  fontSize: multiplier * unitHeightValue,
  ), );

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •