سلام وقت بخیر


DG d = new DG();


d.type = comboBox1.Text;
d.num = Convert.ToInt32(guna2TextBox4.Text);
d.fee = Convert.ToDouble(guna2TextBox2.Text);
d.deduction = Convert.ToDouble(guna2TextBox5.Text);
d.sum = (Convert.ToDouble(guna2TextBox4.Text) * (Convert.ToDouble(guna2TextBox2.Text)) - (Convert.ToDouble(guna2TextBox5.Text)));


list.Add(d);


guna2DataGridView1.DataSource = null;
guna2DataGridView1.DataSource = list;


سوالم اینه من چطوری بیام با استفاده از لینکیو ، چند ردیف از محتویات ستون sum را با هم جمع کنم (عین فاکتور)

؟؟