سلام هنگام کوئری گفتن ،چند جدول با هم join میشن کلید خارجی و اصلی عددی هستند، گاهی این خطا رخ میده ، به خاطر چیه .
Incorrect key file for table '/var/lib/mysql/mysqltmp/#sql_933_0.MYI'; try to repair it