سلام
یک جدول داریم که اطلاعات بصورت filestream در آن ذخیره میشود
حالا باید اطلاعات این جدول را به جدول دیگری انتقال بدهم
اما در جدول دوم ستون ما بصورتvarbinary استحالا باید چگونه filestream را بصورتvarbinary تبدیل کنم
تا اطلاعات بوصرت صحیح دخیره شود
(الان insert into را اجرا می کنم داده ها بصورت 00000000000000000000000000000000x ارسال میشود)