بیمه دندانپزشکی کمک رسان بیمه SOS
دستورالعمل دندان پزشکی:قلب:
دریافت معرفی نامه:
مرکز / مطب متعهد است در کلیه ی موارد کنترل های لازم را در خصوص دریافت مع رفی نامه از سوی شرکت کمک رسان ایران )کتباً یا از طریق فاکس یا آنلاین( و تطبیق مشخصات بیمار با مفاد مندرج در معرفی نامه و هم چنین کارت شناسایی معتبر به عمل آورد.
کمک رسان ایران
09123763697 کمک رسان ایران SoS
ضمناً یادآوری می شود انجام خدمات دندانپزشکی از طریق ارائه معرفی نامه فاکس / آنلاین، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 16عصر صورت می پذیرد و خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل رسمی و پنجشنبه و جمعه امکان صدور معرفی نامه وجود ندارد ولی مراکز و مطب ها موظف هستند در طول هفته بیمار را معاینه و فقط در روز کاری از شرکت کمک رسان ایران معرفی نامه دریافت نماید.
به جهت دریافت معرفی نامه به صورت آنلاین ، در صورت مغایرت درخواست مرکز / مطب در سیستم با دستور پزشک و معرفی نامه ، پس از ارسال مدارک ، این شرکت کسورات لازمه را اعمال کرده و مرکز / مطب مسئول این امر می باشد.
مرکز موظف است صورت حساب های بیماران معرفی شده از سوی شرکت را همراه مدارک مربوطه به شرح ذیل و مهلت مقرر هر 3 ماه در قالب مفاد قرارداد به شرکت ارسال نماید.
اصل یا تصویر معرفی نامه ممهور به مهر شرک ت پ اصل یا تصویر دستور دندانپزشک مبنی بر نوع خدمات ممهور به مهر و امضاء پزشک ) عمومی تخصصی ت ارائه اصل صورتحساب که شامل جمع کل و سهم سازمان و مبلغ پرداختی بیمه شده می باشد ممهور به مهر پزشک ، همراه با لیست اسامی در سربرگ مرکز / مطب مربوطه الزامیست. )در هر شرایط ارسال پانورکس اولیه الزامیست(.ث در مواردی که خدمات انجام شده توسط مرکز بیش از 5 مورد باشد ، ارائه پانورکس قبل و بعد از درمان الزامیست
بیمه دندانپزشکی SoS
مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه sos
در خدماتی مانند درمان ریشه ، روکش حتی یک واحد و نیز ارتودنسی ، ایمپلنت ، بریج ، ارائه عکس قبل و بعد از درمان الزامی است.
پرکردگی بالای سه دندان گرافی قبل و بعد می خواهد.
پرکردگی دندان قدامی در هر شرایطی گرافی قبل و بعد می خواهد.
بیلدآپ دندان بدون گرافی قبل و بعد قابل پرداخت نمی باشد.
ارائه فتوگرافی بعد از دست دندان ، پروتز متحرک )پارسیل( ، نایت گارد الزامیست.
بیمه SoS نمایندگی تهران جردن
مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه sos
جهت پرداخت هزینه درمان ریشه مجدد و موارد کانال اضافه ارائه رادیوگرافی حین درمان الزامیست.
تعرفه تخصصی فقط شامل متخصصین رشته های مربوطه می باشد و در صورتی که توسط متخصصین سایر رشته ها انجام شود تعرفه عمومی محاسبه خواهد شد،
از جهت دریافت معرفی نامه و دریافت صورتحساب ذکر شماره تماس ثابت و همراه بیمار الزامیست