آتاك درب، داراي قفل درب ضد سرقت هوشمند مي باشد، كه قابل شناسايي افراد خانه را دارد. براي هر سيستم كنترل دو عملكرد اساسي وجود دارد, اولي كسب اطلاعات از اطراف مانند كارخانه , با استفاده از ابزار الكترونيكي مانند سنسور براي مديريت اين داده هااست و دومي استفاده از اين داده ها و نتايج آن ها روي دستگاه هاي مرتبط است.كنترل دسترسي الكترونيكي بر اساس سه سوال است: چه كسي, كجا و چه موقع. با در ذهن داشتن اين مساله, سيستم كنترل دسترسي الكترونيكي تعيين ميكند چه كسي به چه دربي در چه زماني دسترسي داشته باشد. افراد مسئول با ” عبورنامه” شناخته مي شوند, كه مي تواند كارت, اثر انگشت و يا شماره شناسايي شخصي باشد. هر عبورنامه داراي نشانگر منحصربفردي براي هويت فرد است و مانند پاسپورت عمل مي كند. آتاك درب داراي درب ضد سرقت و درب لابي مجهز به قفل هاي الكترونيكي هوشمند است.
هدف نهايي گسترش قفل هاي الكترومغناطيسي درب ها اين است تا خصوصيات امنيتي تمام بناي ساختمان به كنترل مديريت مناسبي مجهز شود. چگونه مي توان امنيت درب هاي مكان هاي مهم،از پاركينك هاي اتومبيل،مراكز خريد،دفاتر شركت هاي بزرگ تا فرودگاه ها،بانك ها وكارخانه هاي هسته اي برقي،وقتي كه آنها در خانه ها يا سر كار نيستند را بهبود ببخشيد؟ از برنامه نويسي براي قفل كردن يا بازكردن درب ها بوسيله ي كامپيوتر تمركز دارد.در رابطه با “بخش هاي زماني” براي افزايش امنيت، برنامه نويسيParallel Portبوسيله ي Visual Basic 6.0انجام مي شود.در اين مقاله بوسيل? LEDها،مدارهاي الكترونيكي،فقل هاي مغناطيسي،ايستگاه هاي تقويت،سنسورها وچندين سيستم هاي مكانيكي براي نشان دادن واكنش هاي خروجي و ورودي دستگاه ها،هم نرم افزار و هم سخت افزار براي سيستم توسعه يافتند.