نمایش نتایج 1 تا 4 از 4

نام تاپیک: مشکل با خروجی phpexcel

 1. #1

  مشکل با خروجی phpexcel

  سلام دوستان
  با کد ها زیر خروجی اکسل گرفتم. فقط مشکلی که داره اینه که توی چارتی که میسازه در محور x بجای نام ستون از عدد استفاده میکنه:
  2020-11-30 20_51_20-.png
  export4.png

  require_once("libraries/PHPExcel/PHPExcel.php");
  $phpexcel = new PHPExcel();
  $json = '{"labels":[" "," 3374 "," 3397 "," 3417 "," 4617 ","1 ","200 ","2196 ","2443 ","2732 ","2895 ","3417 ","3722 ","4 ","4014 ","4590 ","4617 ","5094 ","aaa ","df ","hiby_2 ","n ","salam ","salam2 ","w ","\u0633\u0644\u0627\u0645 "],"values":[11,1,1,1,3,2,1,3,2,1,1,1,2,1,3,5,9,1,3,3,1,1,1,1,1 ,1],"links":["index.php?module=HelpDesk&view=List&search_params =[[[\"cf_759\",\"empty\",\"\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3374\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3397\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3417\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 4617\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"1\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"200\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2196\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2443\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2732\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2895\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"3417\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"3722\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4014\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4590\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4617\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"5094\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"aaa\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"df\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"hiby_2\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"n\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"salam\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"salam2\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"w\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"\\u0633\\u0644\\u0627\\u0645 \"]]]"],"graph_label":"123"}';
  $data = json_decode($json, true);

  $labels = ['ستون'];
  $values = ['مقدار'];
  $n = count($data['labels']);
  for($i = 0; $i < $n; $i++){
  array_push($labels, $data['labels'][$i]);
  array_push($values, $data['values'][$i]);
  }

  header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  header('Content-Disposition: attachment;filename="export.xlsx"');
  header('Cache-Control: max-age=0');

  $phpexcel->setActiveSheetIndex(0);
  $sheet = $phpexcel->getActiveSheet();

  $data = $values;
  $row = 1;
  foreach($data as $point) {
  $sheet->setCellValueByColumnAndRow(1, $row++, $point);
  }

  $data = $labels;
  $row = 1;
  foreach($data as $point) {
  $sheet->setCellValueByColumnAndRow(0, $row++, $point);
  }

  $values = new PHPExcel_Chart_DataSeriesValues('Number', 'Worksheet!$B$2:$B$'.($n+1));
  $categories = new PHPExcel_Chart_DataSeriesValues('String', 'Worksheet!$A$2:$A$'.($n+1));

  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_BARCHART;
  switch ($request->get('charttype')) {
  case 'pieChart':
  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_PIECHART;
  break;
  case 'lineChart':
  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_LINECHART;
  break;
  }
  $plotDirection = ($request->get('charttype') == 'horizontalbarChart')?PHPExcel_Chart_DataSeries::D IRECTION_HORIZONTAL:PHPExcel_Chart_DataSeries::DIR ECTION_VERTICAL;

  $series = new PHPExcel_Chart_DataSeries(
  $charttype, // plotType
  PHPExcel_Chart_DataSeries::GROUPING_CLUSTERED, // plotGrouping
  array(0), // plotOrder
  array(), // plotLabel
  array($categories), // plotCategory
  array($values) // plotValues
  );
  $series->setPlotDirection($plotDirection);

  $layout = new PHPExcel_Chart_Layout();
  $plotarea = new PHPExcel_Chart_PlotArea($layout, array($series));
  $xTitle = new PHPExcel_Chart_Title('ستون');
  $yTitle = new PHPExcel_Chart_Title('مقدار');
  $chart = new PHPExcel_Chart('sample', null, null, $plotarea, true,0,$xTitle,$yTitle);

  $chart->setTopLeftPosition('D2');
  $chart->setBottomRightPosition('S30');

  $sheet->addChart($chart);

  $writer = PHPExcel_IOFactory::createWriter($phpexcel, 'Excel2007');
  $writer->setIncludeCharts(TRUE);
  $writer->save('php://output');
  آخرین ویرایش به وسیله milad_d993 : جمعه 14 آذر 1399 در 10:02 صبح


 2. #2
  کاربر دائمی آواتار plague
  تاریخ عضویت
  آبان 1388
  محل زندگی
  اهواز
  پست
  2,217

  نقل قول: مشکل با خروجی phpexcel

  من کار نکردم باهاش ولی سرچ کن تو گوگل

  phpexcel x-axis labels

  ببین چجوری لیبل براش باید تعریف کنی

 3. #3

  Post نقل قول: مشکل با خروجی phpexcel

  دوست نازنبنم
  میلاد جان
  به نظر میرسه شما باید قبلش این ویژگی رو true کنید:
  $layout1->setShowVal(TRUE); // Initializing the data labels with Values


  بلاک کامل کد:

  $series = new PHPExcel_Chart_DataSeries(
  PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_BARCHART, // plotType
  PHPExcel_Chart_DataSeries::GROUPING_CLUSTERED, // plotGrouping
  array(0, 1), // plotOrder
  $labels, // plotLabel
  $categories, // plotCategory
  $values // plotValues
  );

  $layout1 = new PHPExcel_Chart_Layout();
  $layout1->setShowVal(TRUE); // Initializing the data labels with Values
  $layout1->setShowPercent(TRUE); // Initializing the data labels with Percentages

  از طرفی در گیتهاب اومده این کتاب خونه مرده!! DEAD و دیگه ساپورت نمیشه

  پیج گیتهاب کتابخانه با مثال های کاربردی:
  https://github.com/PHPOffice/PHPExcel

  لینک به مشکل شما در استک:
  https://stackoverflow.com/questions/...ls-and-legends


  نقل قول نوشته شده توسط milad_d993 مشاهده تاپیک
  سلام دوستان
  با کد ها زیر خروجی اکسل گرفتم. فقط مشکلی که داره اینه که توی چارتی که میسازه در محور x بجای نام ستون از عدد استفاده میکنه:
  2020-11-30 20_51_20-.png
  export4.png

  require_once("libraries/PHPExcel/PHPExcel.php");
  $phpexcel = new PHPExcel();
  $json = '{"labels":[" "," 3374 "," 3397 "," 3417 "," 4617 ","1 ","200 ","2196 ","2443 ","2732 ","2895 ","3417 ","3722 ","4 ","4014 ","4590 ","4617 ","5094 ","aaa ","df ","hiby_2 ","n ","salam ","salam2 ","w ","\u0633\u0644\u0627\u0645 "],"values":[11,1,1,1,3,2,1,3,2,1,1,1,2,1,3,5,9,1,3,3,1,1,1,1,1 ,1],"links":["index.php?module=HelpDesk&view=List&search_params =[[[\"cf_759\",\"empty\",\"\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3374\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3397\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3417\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 4617\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"1\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"200\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2196\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2443\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2732\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2895\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"3417\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"3722\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4014\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4590\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4617\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"5094\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"aaa\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"df\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"hiby_2\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"n\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"salam\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"salam2\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"w\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"\\u0633\\u0644\\u0627\\u0645 \"]]]"],"graph_label":"123"}';
  $data = json_decode($json, true);

  $labels = ['ستون'];
  $values = ['مقدار'];
  $n = count($data['labels']);
  for($i = 0; $i < $n; $i++){
  array_push($labels, $data['labels'][$i]);
  array_push($values, $data['values'][$i]);
  }

  header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  header('Content-Disposition: attachment;filename="export.xlsx"');
  header('Cache-Control: max-age=0');

  $phpexcel->setActiveSheetIndex(0);
  $sheet = $phpexcel->getActiveSheet();

  $data = $values;
  $row = 1;
  foreach($data as $point) {
  $sheet->setCellValueByColumnAndRow(1, $row++, $point);
  }

  $data = $labels;
  $row = 1;
  foreach($data as $point) {
  $sheet->setCellValueByColumnAndRow(0, $row++, $point);
  }

  $values = new PHPExcel_Chart_DataSeriesValues('Number', 'Worksheet!$B$2:$B$'.($n+1));
  $categories = new PHPExcel_Chart_DataSeriesValues('String', 'Worksheet!$A$2:$A$'.($n+1));

  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_BARCHART;
  switch ($request->get('charttype')) {
  case 'pieChart':
  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_PIECHART;
  break;
  case 'lineChart':
  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_LINECHART;
  break;
  }
  $plotDirection = ($request->get('charttype') == 'horizontalbarChart')?PHPExcel_Chart_DataSeries::D IRECTION_HORIZONTAL:PHPExcel_Chart_DataSeries::DIR ECTION_VERTICAL;

  $series = new PHPExcel_Chart_DataSeries(
  $charttype, // plotType
  PHPExcel_Chart_DataSeries::GROUPING_CLUSTERED, // plotGrouping
  array(0), // plotOrder
  array(), // plotLabel
  array($categories), // plotCategory
  array($values) // plotValues
  );
  $series->setPlotDirection($plotDirection);

  $layout = new PHPExcel_Chart_Layout();
  $plotarea = new PHPExcel_Chart_PlotArea($layout, array($series));
  $xTitle = new PHPExcel_Chart_Title('ستون');
  $yTitle = new PHPExcel_Chart_Title('مقدار');
  $chart = new PHPExcel_Chart('sample', null, null, $plotarea, true,0,$xTitle,$yTitle);

  $chart->setTopLeftPosition('D2');
  $chart->setBottomRightPosition('S30');

  $sheet->addChart($chart);

  $writer = PHPExcel_IOFactory::createWriter($phpexcel, 'Excel2007');
  $writer->setIncludeCharts(TRUE);
  $writer->save('php://output');

 4. #4

  نقل قول: مشکل با خروجی phpexcel

  ممنون از شما
  کد ها رو ی مقدار تغییر دادم و نسخه بروزتر PHPExcel رو جایگزین کردم، نتیجه برای نمودار میله ای و خطی خوب شده؛ برای pie هم بهتر شده ولی هنوز مشخص نیست چی به چیه؛ مشکل مربوط به legend هست...
  2020-12-06 02_43_56-Window.png
  2020-12-06 02_44_14-Window.jpg

  require_once("libraries/PHPExcel/PHPExcel.php");
  $phpexcel = new PHPExcel();
  $json = '{"labels":[" "," 3374 "," 3397 "," 3417 "," 4617 ","1 ","200 ","2196 ","2443 ","2732 ","2895 ","3417 ","3722 ","4 ","4014 ","4590 ","4617 ","5094 ","aaa ","df ","hiby_2 ","n ","salam ","salam2 ","w ","\u0633\u0644\u0627\u0645 "],"values":[11,1,1,1,3,2,1,3,2,1,1,1,2,1,3,5,9,1,3,3,1,1,1,1,1 ,1],"links":["index.php?module=HelpDesk&view=List&search_pa rams =[[[\"cf_759\",\"empty\",\"\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3374\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3397\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 3417\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\" 4617\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"1\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"200\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2196\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2443\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2732\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"2895\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"3417\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"3722\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4014\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4590\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"4617\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"5094\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"aaa\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"df\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"hiby_2\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"n\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"salam\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"salam2\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"w\"]]]","index.php?module=HelpDesk&view=List&search_ para ms=[[[\"cf_759\",\"e\",\"\\u0633\\u0644\\u0627\\u0645 \"]]]"],"graph_label":"123"}';
  $data = json_decode($json, true);

  $labels = ['ستون'];
  $values = ['مقدار'];
  $n = count($data['labels']);
  for($i = 0; $i < $n; $i++){
  array_push($labels, $data['labels'][$i]);
  $val = (is_array($data['values'][$i]))?$data['values'][$i][0]:$data['values'][$i];
  array_push($values, $val);
  }

  header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  header('Content-Disposition: attachment;filename="export.xlsx"');
  header('Cache-Control: max-age=0');

  $phpexcel->setActiveSheetIndex(0);
  $sheet = $phpexcel->getActiveSheet();

  $data = $values;
  $row = 1;
  foreach($data as $point) {
  $sheet->setCellValueByColumnAndRow(1, $row++, $point);
  }

  $data = $labels;
  $row = 1;
  foreach($data as $point) {
  $sheet->setCellValueByColumnAndRow(0, $row++, $point);
  }

  //$sheet->fromArray($exportAnswers, null, 'A1');

  $dataseriesLabels = array(
  new PHPExcel_Chart_DataSeriesValues('String', 'Data!$A$1', NULL, 1),
  new PHPExcel_Chart_DataSeriesValues('String', 'Data!$B$1', NULL, 1)
  );

  $values = new PHPExcel_Chart_DataSeriesValues('Number', 'Worksheet!$B$2:$B$'.($n+1), NULL,$n);
  $categories = new PHPExcel_Chart_DataSeriesValues('String', 'Worksheet!$A$2:$A$'.($n+1), NULL,$n);

  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_BARCHART;
  $plotDirection = PHPExcel_Chart_DataSeries::DIRECTION_VERTICAL;
  $getChartType = strtolower($request->get('charttype'));
  switch ($getChartType){
  case 'piechart':
  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_PIECHART;
  $plotDirection = PHPExcel_Chart_DataSeries::DIRECTION_COL;
  break;
  case 'linechart':
  $charttype = PHPExcel_Chart_DataSeries::TYPE_LINECHART;
  break;
  case 'horizontalbarchart':
  $plotDirection = PHPExcel_Chart_DataSeries::DIRECTION_HORIZONTAL;
  break;
  }

  $series = new PHPExcel_Chart_DataSeries(
  $charttype, // plotType
  PHPExcel_Chart_DataSeries::GROUPING_CLUSTERED, // plotGrouping
  range(0, count($values)-1), // plotOrder
  $dataseriesLabels, // plotLabel
  array($categories), // plotCategory
  array($values) // plotValues
  );
  $series->setPlotDirection($plotDirection);

  $layout = new PHPExcel_Chart_Layout();
  $layout->setShowVal(TRUE); // Initializing the data labels with Values
  $layout->setShowPercent(TRUE); // Initializing the data labels with Percentages
  $plotarea = new PHPExcel_Chart_PlotArea($layout, array($series));
  $legend = ($getChartType == 'piechart')?new PHPExcel_Chart_Legend(PHPExcel_Chart_Legend::POSIT ION_RIGHT, NULL, true):null;
  $xTitle = new PHPExcel_Chart_Title('ستون');
  $yTitle = new PHPExcel_Chart_Title('مقدار');
  $title = new PHPExcel_Chart_Title($graphLabel);
  $chart = new PHPExcel_Chart(
  'sample',
  $title,
  $legend,
  $plotarea,
  true,
  0,
  $xTitle,
  $yTitle
  );

  $chart->setTopLeftPosition('D2');
  $chart->setBottomRightPosition('S30');

  $sheet->addChart($chart);

  $writer = PHPExcel_IOFactory::createWriter($phpexcel, 'Excel2007');
  $writer->setIncludeCharts(TRUE);
  $writer->save('php://output');

تاپیک های مشابه

 1. سوال: گرفتن خروجی اکسل با phpexcel از اطلاعات با حجم بالا
  نوشته شده توسط tooka123 در بخش PHP
  پاسخ: 1
  آخرین پست: شنبه 12 دی 1394, 12:40 عصر
 2. به چه شکل از PHPExcel استفاده کنم ؟
  نوشته شده توسط PHPOnline در بخش PHP
  پاسخ: 7
  آخرین پست: چهارشنبه 06 آبان 1394, 10:58 صبح
 3. PHPExcel - Memory Error
  نوشته شده توسط arenaw در بخش PHP
  پاسخ: 0
  آخرین پست: دوشنبه 18 خرداد 1394, 13:03 عصر
 4. سوال: مشکل با PHPExcel
  نوشته شده توسط fh_joker در بخش PHP
  پاسخ: 1
  آخرین پست: چهارشنبه 26 فروردین 1394, 11:42 صبح

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •