سلام
دوستان چطور میشه دستور زیر در دات نت 4 اجرا کرد؟

GET /api/client/v2 HTTP/1.1
Host: yourdomain.ir
pid: 817e4cg5375dds96e62587
Authorization: Bearer mgff6ra5-adc6-3bb4-a854-5d544877822
Content-Type: application/json
{
"id":"0000"
}


البته ساخت توکن هم داره که اون هیچ مشکلی نداره ولی این بخش با کد زیر اجرا میکنم ارور کد 400 "bad request" یا همان "خطایی در داد ههای ورودی وجود دارد" نمایش داده میشه.HttpWebRequest webRequest;

string requestParams = "?id=4280";


ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = (SecurityProtocolType)3072;


webRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://yourdomain.ir/api/client/v2"+requestParams );


webRequest.Method = "Get";
webRequest.Headers.Add("pid", "817e4cg5375dds96e62587");
webRequest.Headers.Add("Authorization", "Bearer " + Token);
webRequest.ContentType = "application/json";


HttpWebResponse myHttpWebResponse = (HttpWebResponse)webRequest.GetResponse();
var JsonString = myHttpWebResponse.StatusDescription;
if (myHttpWebResponse.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
{
var encoding = Encoding.GetEncoding(myHttpWebResponse.CharacterSe t);


using (var responseStream = myHttpWebResponse.GetResponseStream())
using (var reader = new StreamReader(responseStream, encoding))
{
//return
string jsonStringsign = reader.ReadToEnd();


MessageBox.Show(jsonStringsign);


}
}