چگوه الگوریتمی با شبه کد ++c بنویسم که بزرگترین عدد موجود در یک آرایه nعنصری را بیابد ؟