کد رنگ‌ها


ساناز که طراح صفحات گرافیکی هست در کار با انواع کد رنگ rgb و hex مشکل دارد. برنامه‌ای بنویسید که ساناز کد rgb و یا عدد hex معادل یک رنگ را در آن وارد کند و به حالت ثانویه دریافت کند.
برای تبدیل این دو نوع از روابط زیر استفاده کنید:

R.G.B)=(p1p2p3p4p5p6) hex)
r=p1*16+p2
g=p3*16+p4
b=p5*16+p6

خود برنامه باید تشخیص بده HEX یا RGBبرای مثال1
ورودی نمونه ۱


hex
DC143CCopy


خروجی نمونه ۱

r = 220
g = 20
b = 60Copyبرای مثال 2
ورودی نمونه ۲

rgb
218 112 214Copy


خروجی نمونه ۲

hex = DA70D6