ورودی های تابع itoa در سی دقیقا چه هستند؟این تابع دقیقا چه کار میکند؟در کدام کتابخانه هست؟
میخواهم یک عدد را به صورت رشته از ورودی دریافت کننم و بعد برای انجام عملیات روی ان ، ان را تبدیل به int کنم . موقع فرستادن رشته به این تابع باید ان را با پوینتر بفرستم؟