1-شماره بلوک زنجیره ای فعلی Ethereum را به همراه برخی اطلاعات بیشتر درباره آخرین بلوک دریافت کنید


-2ورودی را به عنوان آدرس ETH بدست آورید ، مانده آن آدرس را در Ether بنویسید
-3 ورودی به عنوان آدرس رمز مانند DA ، AGI ، USDT ، ETC دریافت کنید ، سپس آنها را در داخل بنویسید4-يك قرارداد هوشمند ساده بنویسید که بلاکچین ورود به سیستم را ایجاد می کند

5-در برنامه پایتون ، گزارش مربوط به قرارداد خود را در مورد زنجیره بلوک توسط قرارداد هوشمند خود بخوانید