سلام
فولدر NuGetFallbackFolder از آدرس C:\Program Files\dotnet\sdk پاک شده است
باید چکار کنم