چند نکته در مورد قفل شدن در :
هنگام قفل شدن در از فرو کردن اشیا نوک تیز در قفل خودداری کنید مغزی قفل آسیب میبیند
از فرو کردن کلید دیگر درون در خودداری کنیم ممکن است کلید درون قفل بشکند
اگر در ماشینتان قفل شده باید مدارک شناسایی همراه داشته باشیم
اطلا عات کاملتر در مورد قفل و کلید سازی در این صفحه مشاهده بفرمایید :
https://ostadeh.com/services/tehran/mobile-locksmith/

موفق و پیروز باشید .