چطوري مي تونم يه فانكش يا استور پروسيجر تو سورس vb6 قرار بدم و به صورت دلخواه بسازم