نمایش نتایج 1 تا 3 از 3

نام تاپیک: تولید QR_Code در win form

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  212

  تولید QR_Code در win form

  با سلام روش صحیح تولید Qr_Code در ویندوز فرم چه مراحلی داره ؟
  برای بارکد از این نمونه استفاده کردم و فکر میکنم برای QR_Code نیاز به DLL استانداردی هست . ممنون میشم دوستان در صورت اطلاع پاسخ دهید

  Imports SystemImports System.IO
  Imports System.Drawing
  Imports System.Drawing.Printing
  Imports System.Windows.Forms
  Public Class Form1


  Dim BINARY As String
  Dim CheckSumVal As Integer
  Dim BINVAL As String
  Dim BINARYLength As Int32
  Friend WithEvents printDoc As New PrintDocument()
  Dim bmpBarcode As Bitmap
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
  picBarcode.BackColor = Color.White
  Dim FontSize As Integer = 0
  Dim LengthOfBarcode As Integer = 10
  FontSize = 1
  Do Until FontSize = 72
  cboSize.Items.Add(FontSize)
  FontSize = FontSize + 1
  Loop
  Do Until LengthOfBarcode = 110
  cboLength.Items.Add(LengthOfBarcode)
  LengthOfBarcode = LengthOfBarcode + 10
  Loop
  cboSize.SelectedIndex = 0
  cboLength.SelectedIndex = 9
  End Sub


  Private Sub btnGenerate_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnGenerate.Click
  GenerateBINARY(txtInput.Text)
  GenerateBarcode(BINARY)
  End Sub


  Private Sub GenerateBINARY(Input As String)
  BINARY = 0
  Dim CharVal As Integer = 0
  Dim CharCount As Integer = 0
  Dim GrandCharCount As Integer = 0
  Dim CheckSum As Integer = 0
  For Each Item As Char In Input
  Select Case Item
  Case Is = " "
  BINARY = BINARY & "11011001100"
  CharVal = 0
  Case Is = "!"
  BINARY = BINARY & "11001101100"
  CharVal = 1
  Case Is = """"
  BINARY = BINARY & "11001100110"
  CharVal = 2
  Case Is = "#"
  BINARY = BINARY & "10010011000"
  CharVal = 3
  Case Is = "$"
  BINARY = BINARY & "10010001100"
  CharVal = 4
  Case "%"
  BINARY = BINARY & "10001001100"
  CharVal = 5
  Case "&"
  BINARY = BINARY & "10011001000"
  CharVal = 6
  Case "'"
  BINARY = BINARY & "10011000100"
  CharVal = 7
  Case "("
  BINARY = BINARY & "10001100100"
  CharVal = 8
  Case ")"
  BINARY = BINARY & "11001001000"
  CharVal = 9
  Case "*"
  BINARY = BINARY & "11001000100"
  CharVal = 10
  Case "+"
  BINARY = BINARY & "11000100100"
  CharVal = 11
  Case ","
  BINARY = BINARY & "10110011100"
  CharVal = 12
  Case "-"
  BINARY = BINARY & "10011011100"
  CharVal = 13
  Case "."
  BINARY = BINARY & "10011001110"
  CharVal = 14
  Case "/"
  BINARY = BINARY & "10111001100"
  CharVal = 15
  Case "0"
  BINARY = BINARY & "10011101100"
  CharVal = 16
  Case "1"
  BINARY = BINARY & "10011100110"
  CharVal = 17
  Case "2"
  BINARY = BINARY & "11001110010"
  CharVal = 18
  Case "3"
  BINARY = BINARY & "11001011100"
  CharVal = 19
  Case "4"
  BINARY = BINARY & "11001001110"
  CharVal = 20
  Case "5"
  BINARY = BINARY & "11011100100"
  CharVal = 21
  Case "6"
  BINARY = BINARY & "11001110100"
  CharVal = 22
  Case "7"
  BINARY = BINARY & "11101101110"
  CharVal = 23
  Case "8"
  BINARY = BINARY & "11101001100"
  CharVal = 24
  Case "9"
  BINARY = BINARY & "11100101100"
  CharVal = 25
  Case ":"
  BINARY = BINARY & "11100100110"
  CharVal = 26
  Case " ;"
  BINARY = BINARY & "11101100100"
  CharVal = 27
  Case "<"
  BINARY = BINARY & "11100110100"
  CharVal = 28
  Case "="
  BINARY = BINARY & "11100110010"
  CharVal = 29
  Case ">"
  BINARY = BINARY & "11011011000"
  CharVal = 30
  Case " ?"
  BINARY = BINARY & "11011000110"
  CharVal = 31
  Case "@"
  BINARY = BINARY & "11000110110"
  CharVal = 32
  Case "A"
  BINARY = BINARY & "10100011000"
  CharVal = 33
  Case "B"
  BINARY = BINARY & "10001011000"
  CharVal = 34
  Case "C"
  BINARY = BINARY & "10001000110"
  CharVal = 35
  Case "D"
  BINARY = BINARY & "10110001000"
  CharVal = 36
  Case "E"
  BINARY = BINARY & "10001101000"
  CharVal = 37
  Case "F"
  BINARY = BINARY & "10001100010"
  CharVal = 38
  Case "G"
  BINARY = BINARY & "11010001000"
  CharVal = 39
  Case "H"
  BINARY = BINARY & "11000101000"
  CharVal = 40
  Case "I"
  BINARY = BINARY & "11000100010"
  CharVal = 41
  Case "J"
  BINARY = BINARY & "10110111000"
  CharVal = 42
  Case "K"
  BINARY = BINARY & "10110001110"
  CharVal = 43
  Case "L"
  BINARY = BINARY & "10001101110"
  CharVal = 44
  Case "M"
  BINARY = BINARY & "10111011000"
  CharVal = 45
  Case "N"
  BINARY = BINARY & "10111000110"
  CharVal = 46
  Case "O"
  BINARY = BINARY & "10001110110"
  CharVal = 47
  Case "P"
  BINARY = BINARY & "11101110110"
  CharVal = 48
  Case "Q"
  BINARY = BINARY & "11010001110"
  CharVal = 49
  Case "R"
  BINARY = BINARY & "11000101110"
  CharVal = 50
  Case "S"
  BINARY = BINARY & "11011101000"
  CharVal = 51
  Case "T"
  BINARY = BINARY & "11011100010"
  CharVal = 52
  Case "U"
  BINARY = BINARY & "11011101110"
  CharVal = 53
  Case "V"
  BINARY = BINARY & "11101011000"
  CharVal = 54
  Case "W"
  BINARY = BINARY & "11101000110"
  CharVal = 55
  Case "X"
  BINARY = BINARY & "11100010110"
  CharVal = 56
  Case "Y"
  BINARY = BINARY & "11101101000"
  CharVal = 57
  Case "Z"
  BINARY = BINARY & "11101100010"
  CharVal = 58
  Case "["
  BINARY = BINARY & "11100011010"
  CharVal = 59
  Case ""
  BINARY = BINARY & "11101111010"
  CharVal = 60
  Case "]"
  BINARY = BINARY & "11001000010"
  CharVal = 61
  Case "^"
  BINARY = BINARY & "11110001010"
  CharVal = 62
  Case "_"
  BINARY = BINARY & "10100110000"
  CharVal = 63
  Case "`"
  BINARY = BINARY & "10100001100"
  CharVal = 64
  Case "a"
  BINARY = BINARY & "10010110000"
  CharVal = 65
  Case "b"
  BINARY = BINARY & "10010000110"
  CharVal = 66
  Case "c"
  BINARY = BINARY & "10000101100"
  CharVal = 67
  Case "d"
  BINARY = BINARY & "10000100110"
  CharVal = 68
  Case "e"
  BINARY = BINARY & "10110010000"
  CharVal = 69
  Case "f"
  BINARY = BINARY & "10110000100"
  CharVal = 70
  Case "g"
  BINARY = BINARY & "10011010000"
  CharVal = 71
  Case "h"
  BINARY = BINARY & "10011000010"
  CharVal = 72
  Case "i"
  BINARY = BINARY & "10000110100"
  CharVal = 73
  Case "j"
  BINARY = BINARY & "10000110010"
  CharVal = 74
  Case "k"
  BINARY = BINARY & "11000010010"
  CharVal = 75
  Case "l"
  BINARY = BINARY & "11001010000"
  CharVal = 76
  Case "m"
  BINARY = BINARY & "11110111010"
  CharVal = 77
  Case "n"
  BINARY = BINARY & "11000010100"
  CharVal = 78
  Case "o"
  BINARY = BINARY & "10001111010"
  CharVal = 79
  Case "p"
  BINARY = BINARY & "10100111100"
  CharVal = 80
  Case "q"
  BINARY = BINARY & "10010111100"
  CharVal = 81
  Case "r"
  BINARY = BINARY & "10010011110"
  CharVal = 82
  Case "s"
  BINARY = BINARY & "10111100100"
  CharVal = 83
  Case "t"
  BINARY = BINARY & "10011110100"
  CharVal = 84
  Case "u"
  BINARY = BINARY & "10011110010"
  CharVal = 85
  Case "v"
  BINARY = BINARY & "11110100100"
  CharVal = 86
  Case "w"
  BINARY = BINARY & "11110010100"
  CharVal = 87
  Case "x"
  BINARY = BINARY & "11110010010"
  CharVal = 88
  Case "y"
  BINARY = BINARY & "11011011110"
  CharVal = 89
  Case "z"
  BINARY = BINARY & "11011110110"
  CharVal = 90
  Case "{"
  BINARY = BINARY & "11110110110"
  CharVal = 91
  Case "|"
  BINARY = BINARY & "10101111000"
  CharVal = 92
  Case "}"
  BINARY = BINARY & "10100011110"
  CharVal = 93
  Case "~"
  BINARY = BINARY & "10001011110"
  CharVal = 94
  End Select
  CharCount = CharCount + 1
  GrandCharCount = CharVal * CharCount
  CheckSum = CheckSum + GrandCharCount


  Next


  'Include start code B
  CheckSum = CheckSum + 104
  'Get the remander
  CheckSumVal = CheckSum Mod 103


  'Set it to zero before we generate it
  BINVAL = 0
  GenerateCheckSum(CheckSumVal)


  'Start
  BINARY = "00011010010000" & BINARY
  'End
  BINARY = BINARY & BINVAL & "1100011101011000"
  '


  BINARYLength = 0
  For Each dig As String In BINARY
  CharCount = CharCount + 1
  Next
  End Sub


  Private Sub GenerateCheckSum(Dig As Integer)
  Select Case Dig
  Case "0"
  BINVAL = "11011001100"
  Case "1"
  BINVAL = "11001101100"
  Case "2"
  BINVAL = "11001100110"
  Case "3"
  BINVAL = "10010011000"
  Case "4"
  BINVAL = "10010001100"
  Case "5"
  BINVAL = "10001001100"
  Case "6"
  BINVAL = "10011001000"
  Case "7"
  BINVAL = "10011000100"
  Case "8"
  BINVAL = "10001100100"
  Case "9"
  BINVAL = "11001001000"
  Case "10"
  BINVAL = "11001000100"
  Case "11"
  BINVAL = "11000100100"
  Case "12"
  BINVAL = "10110011100"
  Case "13"
  BINVAL = "10011011100"
  Case "14"
  BINVAL = "10011001110"
  Case "15"
  BINVAL = "10111001100"
  Case "16"
  BINVAL = "10011101100"
  Case "17"
  BINVAL = "10011100110"
  Case "18"
  BINVAL = "11001110010"
  Case "19"
  BINVAL = "11001011100"
  Case "20"
  BINVAL = "11001001110"
  Case "21"
  BINVAL = "11011100100"
  Case "22"
  BINVAL = "11001110100"
  Case "23"
  BINVAL = "11101101110"
  Case "24"
  BINVAL = "11101001100"
  Case "25"
  BINVAL = "11100101100"
  Case "26"
  BINVAL = "11100100110"
  Case "27"
  BINVAL = "11101100100"
  Case "28"
  BINVAL = "11100110100"
  Case "29"
  BINVAL = "11100110010"
  Case "30"
  BINVAL = "11011011000"
  Case "31"
  BINVAL = "11011000110"
  Case "32"
  BINVAL = "11000110110"
  Case "33"
  BINVAL = "10100011000"
  Case "34"
  BINVAL = "10001011000"
  Case "35"
  BINVAL = "10001000110"
  Case "36"
  BINVAL = "10110001000"
  Case "37"
  BINVAL = "10001101000"
  Case "38"
  BINVAL = "10001100010"
  Case "39"
  BINVAL = "11010001000"
  Case "40"
  BINVAL = "11000101000"
  Case "41"
  BINVAL = "11000100010"
  Case "42"
  BINVAL = "10110111000"
  Case "43"
  BINVAL = "10110001110"
  Case "44"
  BINVAL = "10001101110"
  Case "45"
  BINVAL = "10111011000"
  Case "46"
  BINVAL = "10111000110"
  Case "47"
  BINVAL = "10001110110"
  Case "48"
  BINVAL = "11101110110"
  Case "49"
  BINVAL = "11010001110"
  Case "50"
  BINVAL = "11000101110"
  Case "51"
  BINVAL = "11011101000"
  Case "52"
  BINVAL = "11011100010"
  Case "53"
  BINVAL = "11011101110"
  Case "54"
  BINVAL = "11101011000"
  Case "55"
  BINVAL = "11101000110"
  Case "56"
  BINVAL = "11100010110"
  Case "57"
  BINVAL = "11101101000"
  Case "58"
  BINVAL = "11101100010"
  Case "59"
  BINVAL = "11100011010"
  Case "60"
  BINVAL = "11101111010"
  Case "61"
  BINVAL = "11001000010"
  Case "62"
  BINVAL = "11110001010"
  Case "63"
  BINVAL = "10100110000"
  Case "64"
  BINVAL = "10100001100"
  Case "65"
  BINVAL = "10010110000"
  Case "66"
  BINVAL = "10010000110"
  Case "67"
  BINVAL = "10000101100"
  Case "68"
  BINVAL = "10000100110"
  Case "69"
  BINVAL = "10110010000"
  Case "70"
  BINVAL = "10110000100"
  Case "71"
  BINVAL = "10011010000"
  Case "72"
  BINVAL = "10011000010"
  Case "73"
  BINVAL = "10000110100"
  Case "74"
  BINVAL = "10000110010"
  Case "75"
  BINVAL = "11000010010"
  Case "76"
  BINVAL = "11001010000"
  Case "77"
  BINVAL = "11110111010"
  Case "78"
  BINVAL = "11000010100"
  Case "79"
  BINVAL = "10001111010"
  Case "80"
  BINVAL = "10100111100"
  Case "81"
  BINVAL = "10010111100"
  Case "82"
  BINVAL = "10010011110"
  Case "83"
  BINVAL = "10111100100"
  Case "84"
  BINVAL = "10011110100"
  Case "85"
  BINVAL = "10011110010"
  Case "86"
  BINVAL = "11110100100"
  Case "87"
  BINVAL = "11110010100"
  Case "88"
  BINVAL = "11110010010"
  Case "89"
  BINVAL = "11011011110"
  Case "90"
  BINVAL = "11011110110"
  Case "91"
  BINVAL = "11110110110"
  Case "92"
  BINVAL = "10101111000"
  Case "93"
  BINVAL = "10100011110"
  Case "94"
  BINVAL = "10001011110"


  End Select


  End Sub
  Private Sub GenerateBarcode(Input As String)
  Dim num As Integer = 0
  For Each one As String In Input
  num = num + cboSize.Text
  Next
  Dim rec As New Rectangle(1, 1, num, cboLength.Text)
  Dim img As New Bitmap(num, Convert.ToInt32(cboLength.Text))
  Dim count As Integer = 0
  Dim length As Integer = 0
  Dim aBlackPen As New Pen(Color.Black)
  Dim aWhitePen As New Pen(Color.White)
  aBlackPen.Width = cboSize.Text
  aWhitePen.Width = cboSize.Text
  length = length + cboLength.Text
  For Each item As String In Input
  count = count + cboSize.Text
  If item = 1 Then
  picBarcode.CreateGraphics.DrawLine(aBlackPen, count, 1, count, length)
  Else
  picBarcode.CreateGraphics.DrawLine(aWhitePen, count, 1, count, length)
  End If


  Next
  picBarcode.DrawToBitmap(img, rec)
  bmpBarcode = img


  End Sub


  Private Sub btnClear_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnClear.Click
  picBarcode.Image = Nothing
  End Sub


  Private Sub PrintImage(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles printDoc.PrintPage
  e.Graphics.DrawImage(bmpBarcode, e.MarginBounds.Left, e.MarginBounds.Top)
  End Sub


  Private Sub btnPrint_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnPrint.Click
  printDoc.Print()
  End Sub
  End Class 2. #2

  نقل قول: تولید QR_Code در win form

  نقل قول نوشته شده توسط پرستو پارسایی مشاهده تاپیک
  با سلام روش صحیح تولید Qr_Code در ویندوز فرم چه مراحلی داره ؟
  برای بارکد از این نمونه استفاده کردم و فکر میکنم برای QR_Code نیاز به DLL استانداردی هست . ممنون میشم دوستان در صورت اطلاع پاسخ دهید
  شخصا از ZXing.Net استفاده می کنم که انواع بارکد ها (QR Code, PDF 417, EAN, UPC, Aztec, Data Matrix, Codabar و ...) رو هم ایجاد می کنه و هم میتونه بارکد روی تصاویر رو شناسایی کنه و بخونه.
  نحوه اضافه کردن Package به پروژه رو هم که لابد می دونید، دسترسی به اینترنت فراهم باشه، در منوی Project گزینه ...Manage NuGet Packages
  (یا در منوی Tools گزینه ...NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution)
  کلیک روی بخش Browse، نوشتن اسم Package در کادر Search (مثلا عبارت ZXing.Net) و کلیک روی Package مورد نظر در نتایج جستجو و زدن تیک پروژه و کلیک روی دکمه Install و تمام.
  وقتی پروژه رو Build کنید dll های مورد استفاده اون Package کنار فایل اجرایی برنامه تون کپی میشه.

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار پرستو پارسایی
  تاریخ عضویت
  آبان 1392
  محل زندگی
  تهران
  پست
  212

  نقل قول: تولید QR_Code در win form

  کامل و آموزنده . سپاسگزارم

تاپیک های مشابه

 1. سوال: ابزاری برای تولید asp.net form generator
  نوشته شده توسط بیتا حکمت در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 0
  آخرین پست: دوشنبه 22 دی 1393, 15:16 عصر
 2. سوال: چجوری می تونم از اطلاعات یک web form در یک web form دیگه استفاده کنم
  نوشته شده توسط mustafaehsani در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 1
  آخرین پست: دوشنبه 02 اردیبهشت 1392, 12:16 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •