سه تا dll می خواستم
Stimulsoft.Report.check.dll
Stimulsoft.Report.design.dll
Stimulsoft.Report.dll
خیلی ممنون