نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: توضیحات یک پروژه با opengl

 1. #1

  توضیحات یک پروژه با opengl

  با سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی
  من یه پروژه opengl استاد بهم داده باید توضیح بدم که هر متغییر کارش چیه.
  کلاً باید پروژه خط به خط توضیح بدم ممنون میشم از دوستان کسی میتونه کمکم کنه.

  هزینه اش رو هم تقدیم میکنم . خیلی برام حیاتی هستش ممنون

  فایل پروژه رو هم ضمیمه کردم.


  کدهای پروژه :  // This application shows balls bouncing on a checkerboard, with no respect
  // for the laws of Newtonian Mechanics. There's a little spotlight to make
  // the animation interesting, and arrow keys move the camera for even more
  // fun.


  #ifdef __APPLE_CC__
  #include <GLUT/glut.h>
  #else
  #include <GL/glut.h>
  #endif
  #include <cmath>


  // Colors
  GLfloat WHITE[] = {1, 1, 1};
  GLfloat RBD[] = {1, 0, 0};
  GLfloat GREEN[] = {0, 1, 0};
  GLfloat MAGENTA[] = {1, 0, 1};


  // A camera. It moves horizontally in a circle centered at the origin of
  // radius 10. It moves vertically straight up and down.
  class Camera {
  double theta; // determines the x and z positions
  double y; // the current y position
  double dTheta; // increment in theta for swinging the camera around
  double dy; // increment in y for moving the camera up/down
  public:
  Camera(): theta(0), y(3), dTheta(0.04), dy(0.2) {}
  double getX() {return 10 * cos(theta);}
  double getY() {return y;}
  double getZ() {return 10 * sin(theta);}
  void moveRight() {theta += dTheta;}
  void moveLeft() {theta -= dTheta;}
  void moveUp() {y += dy;}
  void moveDown() {if (y > dy) y -= dy;}
  };


  // A ball. A ball has a radius, a color, and bounces up and down between
  // a maximum height and the xz plane. Therefore its x and z coordinates
  // are fixed. It uses a lame bouncing algorithm, simply moving up or
  // down by 0.05 units at each frame.
  class Ball {
  double radius;
  GLfloat* color;
  double maximumHeight;
  double x;
  double y;
  double z;
  int direction;
  public:
  Ball(double r, GLfloat* c, double h, double x, double z):
  radius(r), color(c), maximumHeight(h), direction(-1),
  y(h), x(x), z(z) {
  }
  void update() {
  y += direction * 0.05;
  if (y > maximumHeight) {
  y = maximumHeight; direction = -1;
  } else if (y < radius) {
  y = radius; direction = 1;
  }
  glPushMatrix();
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, color);
  glTranslated(x, y, z);
  glutSolidSphere(radius, 30, 30);
  glPopMatrix();
  }
  };


  // A checkerboard class. A checkerboard has alternating red and white
  // squares. The number of squares is set in the constructor. Each square
  // is 1 x 1. One corner of the board is (0, 0) and the board stretches out
  // along positive x and positive z. It rests on the xz plane. I put a
  // spotlight at (4, 3, 7).
  class Checkerboard {
  int displayListId;
  int width;
  int depth;
  public:
  Checkerboard(int width, int depth): width(width), depth(depth) {}
  double centerx() {return width / 2;}
  double centerz() {return depth / 2;}
  void create() {
  displayListId = glGenLists(1);
  glNewList(displayListId, GL_COMPILE);
  GLfloat lightPosition[] = {4, 3, 7, 1};
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPosition);
  glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3d(0, 1, 0);
  for (int x = 0; x < width - 1; x++) {
  for (int z = 0; z < depth - 1; z++) {
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE,
  (x + z) % 2 == 0 ? RED : WHITE);
  glVertex3d(x, 0, z);
  glVertex3d(x+1, 0, z);
  glVertex3d(x+1, 0, z+1);
  glVertex3d(x, 0, z+1);
  }
  }
  glEnd();
  glEndList();
  }
  void draw() {
  glCallList(displayListId);
  }
  };


  // Global variables: a camera, a checkerboard and some balls.
  Checkerboard checkerboard(8, 8);
  Camera camera;
  Ball balls[] = {
  Ball(1, GREEN, 7, 6, 1),
  Ball(1.5, MAGENTA, 6, 3, 4),
  Ball(0.4, WHITE, 5, 1, 7)
  };
  // Application-specific initialization: Set up global lighting parameters
  // and create display lists.
  void init() {
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, WHITE);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, WHITE);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, WHITE);
  glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, 30);
  glEnable(GL_LIGHTING);
  glEnable(GL_LIGHT0);
  checkerboard.create();
  }


  // Draws one frame, the checkerboard then the balls, from the current camera
  // position.
  void display() {
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glLoadIdentity();
  gluLookAt(camera.getX(), camera.getY(), camera.getZ(),
  checkerboard.centerx(), 0.0, checkerboard.centerz(),
  0.0, 1.0, 0.0);
  checkerboard.draw();
  for (int i = 0; i < sizeof balls / sizeof(Ball); i++) {
  balls[i].update();
  }
  glFlush();
  glutSwapBuffers();
  }


  // On reshape, constructs a camera that perfectly fits the window.
  void reshape(GLint w, GLint h) {
  glViewport(0, 0, w, h);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(40.0, GLfloat(w) / GLfloat(h), 1.0, 150.0);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  }


  // Requests to draw the next frame.
  void timer(int v) {
  glutPostRedisplay();
  glutTimerFunc(1000/60, timer, v);
  }


  // Moves the camera according to the key pressed, then ask to refresh the
  // display.
  void special(int key, int, int) {
  switch (key) {
  case GLUT_KEY_LEFT: camera.moveLeft(); break;
  case GLUT_KEY_RIGHT: camera.moveRight(); break;
  case GLUT_KEY_UP: camera.moveUp(); break;
  case GLUT_KEY_DOWN: camera.moveDown(); break;
  }
  glutPostRedisplay();
  }


  // Initializes GLUT and enters the main loop.
  int main(int argc, char** argv) {
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
  glutInitWindowPosition(80, 80);
  glutInitWindowSize(800, 600);
  glutCreateWindow("Bouncing Balls");
  glutDisplayFunc(display);
  glutReshapeFunc(reshape);
  glutSpecialFunc(special);
  glutTimerFunc(100, timer, 0);
  init();
  glutMainLoop();
  }  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
تاپیک های مشابه

 1. سوال: چطور از توابع OpenGl استفاده کنم؟
  نوشته شده توسط arta.nasiri در بخش برنامه نویسی در محیط QT و هم خانواده هایش
  پاسخ: 4
  آخرین پست: شنبه 31 فروردین 1392, 23:58 عصر
 2. مشکل با توابع OpenGL
  نوشته شده توسط narsiss در بخش مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 1
  آخرین پست: چهارشنبه 16 بهمن 1387, 07:53 صبح
 3. OpenGL (توابع پیشرفته گرافیکی)
  نوشته شده توسط hesam_hma در بخش VB.NET
  پاسخ: 8
  آخرین پست: یک شنبه 18 شهریور 1386, 01:56 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •