سلام
نحوه استفاده ActionFilterAttribute در mvc.coreچگونه است؟
من کد زیر را نوشته ام و می خواهم هر کنترلی که اجرا میشود این ActionFilterAttribute کار کند
باتشکر


public class LogActionAttribute : ActionFilterAttribute
{
public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
{
var a = 1;
base.OnActionExecuting(filterContext);
}
}