از جمله تغییراتی که امکان دارد در شهرستان کاشان در شرکت ها ایجاد گردد عبارتند از:
-تغییر اساسنامه


-تغییر آدرس شرکت
-تغییر موضوع فعالیت شرکت
-تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر
-انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
-تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
-تغییر اسم شرکت
- تغییر مدیر با مدیران شرکت .
و....


توجه داشته باشید که برای ثبت تغییرات شرکت در کاشان لازم است که در جلساتی که برای اتخاذ این تصمیمات برگزار می شود، صورتجلسه ای تصمیمات و تغییرات مزبور تهیه و تنظیم شود و به امضای تمامی اعضای شرکت و یا وکلای آنها برسد. سپس این صورتجلسه می بایست از طریق یکی از سهامداران و مدیران و یا وکیل آنان به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد و مراحل ثبت تغییر به طور قانونی انجام شود.


در ضمن لازم است بدانید که کلیه تغییرات شرکت ها در کاشان طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد و با توجه به تغییرات مختلف یکی از این ارکان امکان تصمیم گیری خواهند داشت.


بطور مثال تغییراتی مانند: تغییر در مواد اساسنامه مانند تغییر در نام شرکت، تغییر در موضوع شرکت، تغییر محل شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان، اجازه صدور اوراق قرضه، انحلال شرکت در حوزه تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده می باشد و برخی از دیگر تصمیمات؛ تغییر نشانی شرکت در کاشان، تغییر دارندگان حق امضا، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت، تعیین مدیر عامل و... می تواند در جلسه هیئت مدیره انجام شود.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در کاشان:
-ارائه صورت جلسه تغییرات شرکت و تنظیم صورت جلسات
-ارائه مدارک شناسایی برای سهامداران و شرکا
-ارائه اسناد شرکت
-کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
-کپی روزنامه رسمی به همراه تغییرات موجود در آن
-حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت
-پرداخت هزینه روزنامه رسمی