همانطور که میدانید با توجه به قوانین کشور شما این امکان را دارید تا با رای دادگاه اعتراض کنید. البته اعتراض به رای دادگاه به همین سادگی نیست و پروسه سخت و طولانی دارد. در نتیجه به

شما پیشنهاد میکنیم تا برای اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر حتما با یک وکیل
متخصص و مجرب در این زمینه کمک بگیرید. در نتیجه این اعتراض شما احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

وجود دارد. برای اخذ وکیل در این زمینه و مطالعه بیشتر در زمینه احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر به لینک زیر مراجعه کنید.

https://bozorgmehr.org/blog/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1/